Ormaryd med omnejd

Hv N (Tidningen Hvad Nytt)
E-T (Eksjö-Tidningen)

1856

Hv N 1856 26/2
Auktion.
Auktion uti Bänarp af Solberga församl. den 11/3 kl. 12.
Danstorp den 21/2 1856 Anders Mann.

 

Hv N 1856 26/2
Auktion.
Uti Blankefall af Solberga förs. den 12/3 kl. 12. Bl.a. ett Wäggur med slagwerk, ett Brukssto 4 år, Oxar om 12 qvarter, stutar m.m.
Danstorp den 21/2 1856. Anders Mann.

 

Hv N 1856 4/3
Auktion.
Auktion Måndagen den 10/3 uti Gimmarp af Solberga socken: 2 par Oxar, 6 st. kor, 2 hästar, 1 hingst 4 år m.m.
Sjunnaryd den 23/2 1856. J. Svensson.

 

Hv N 1856 22/3
Auktion.
Onsdagen den 26/3 kl. 12 på dagen i Södra Äng af Solberga församl. Bl.a. flera tolfter av Byggnadstimmer, Plankredskap, Björktrinde och Stafwer.
Danstorp den 19/3 1856. Anders Mann.

 

Hv N 1856 19/9
Olaglig brännvinstillwerkning.
Arrendatorn av hemmanet Tannarp i Höreda S J Bladh, rörande olaglig brännvinstillverkning på Tannarp åren 1853 och 1854. (44 rader)

 

Hv N 1856 26/9
Auktion.
Auktion den 29/9 på säteriet Gisshult efter därstädes aflidna Fröken Schmiterlöw: Guld, Silfwer, Koppar, Porslin, Möbler af åtskilliga slag. Tyger, Garn och Tågor, Wäf- och Spinnredskap m.m.
Paradis den 24/9 1856. Jonas Peter Jonsson.

 

Hv N 1856 24/10
Tillgång på kalk.
Omkring den 28 och 29 uti innevarande Oktober månad blir tillgång på god osläckt kalk i Hamnaryd.

 

Hv N 1856 4/11
Till salu.
Qwarnhuset wid Ormaryds qwarn i Solberga socken är till salu, i följd af werkställd sjöaftappning. Byggnaden, af furutimmer, täckt med tegel, år i godt stånd och tjenlig att bortflytta till annat passande qwarnställe. Byggnaden innehåller äfwen boningsrum för en mjölnare; hjulwerk, qwarnstenar och allt tillbehör för 2 par qwarnstenars drift, jemte jernkedja, wågbalans och wigter m.m. åtfölja köpet, hwarom spekulanter kunna afsluta med Auditör Stjernspetz i Hamnaryd.
Hv N 1856 14/11
Till salu.
Utbjudes till salu 1/4-dels mantal Kastorp i Solberga socken, jemte rättighet i Kalkbruk, som gifwer betydlig afkastning.

 

Hv N 1856 25/11
Ekesjö.
Om den förfärliga olycka som drabbat detta samhälle och hwilken torde redan öfwerallt wara bekant genom telegraf-inrättningarna, meddela vi följande, sedan wi nu hunnit få qwarlefworna af wårt förstörda tryckeri så pass ordnade och den wåldsamt nedbrutna pressen så till wida återställd att wi kunna trycka denna lapp.
“Sistlidne tisdag den 18 dennes kl. omkring 4 på morgonen wäcktes denna stads innewånare af det hemska ropet: “elden är lös”. Alla, unga och gamla, rusade upp från sina bäddar och ut i winternatten till brandstället. … Öfwer 40 gårdar ligga jemnade med jorden. Öfwer 140 hushåll, utgörande omkring 560 personer irra huswilla omkring, många saknade det nödvändigaste”.

 

Hv N 1856 28/11
Gåfwor.
Influtne gåfwor till de brandskadade i Ekesjö: Komminister Engström i Solberga; 1/2 t:a potater, 1 par lakan, 1/2 lisp. kött, 6 kakor. Genom Hr Komminister Engström i Solberga insamladt: Gustaf Jonsson i Hult 1/4 t:a potater, Gustaf Jansson dito: 1/4 dito Anders Andersson 1/4 dito, Gustaf Andersson 1/4 dito. Enkan Maja Lisa Andersdotter: 1 näsduk, 1 linyg, Carl Jonsson i Hult: 24 sk. Carl Anders i Glimminge: 1/2 t:a potater, 10 kakor, 20 filtar. Danstorps Hemmansinnehafware: 12 rdr. Lars i Snarebo: 2 rdr. Johannes Swensson i Påskarp: 1 ost, 1 kaka …
Ekesjö den 27 November 1856. Nödhjelpskommitteen.

 

Hv N 1856 9/12
Medalj.
Hemmansägaren Petter Andersson Kranz i Muntarp af Solberga socken och södra Wedbo härad, som under 21 år med nit, drift och ordning förestått kronofjerdingsmansbestyret i socknen och derjemte utmärkt sig för ett aktningsvärdt förhållande i enskilta lifwet. har af Kongl. Maj:t erhållit ett exemplar i silfwer af medaljen utaf åttonde storleken med omskrift för “medborgerlig förtjenst”. att i högblått band med gula kanter bäras å bröstet.

 

Hv N 1856 12/12
Gåfwor.
Gåfwor till de brandskadade i Ekesjö: Gustaf Gustafsson i Målen: 1/2 famn björk, Johannes Johansson dito: 1/2 dito. Isac Månsson i Bollebo; 3 rdr. Johan Isacsson dito: 3 rdr.

 

1857
Hv N 1857 20/1
Diwerse.
Auktionen på Gisshult efter Fröken Schmiterlöw är förfallen till betalning, hwarom inropare underrättas.
Paradis den 15 Jan 1857. Jonas F Johansson.

 

Hv N 1857 27/1
Järnvägsplaner.
Järnvägsplaner Jönköping–Eksjö–Vimmerby. D:o 20/3.

 

Hv N 1857 13/2
Kalkpriser.
I anseende till stegrade priser så wäl på arbetslöner som brännmaterialier, hafwa kalkbruksegarne i Hamnaryd, Karstorp och Släthult i Solberga socken funnit sig nödsakade att höja priset på kalken till 2 ½ riksdaler riksmynt för tunnan, hwilken då innehåller 32 strukna och 2:ne rågade kappar.

 

HV N 1857 3/3
Auktion.
Uppå den 13 Mars blifwer uti Kärr af Solberga församling genom öppen och friwillig auktion försåld en del lösegendom, bestående af Kör- och Åkerbruksredskap, en Wäfstol, 2-ne Wäggur, beredda Får- och Kalfskinn. Foder af Halm och Löf, Kreatur: 2 par Oxar, 10 st Kor, 12 st Får, ett Brukssto i 7:e året.
Danstorp den 25 Febr 1857. Anders Mann.

 

Hv N 1857 7/4
Eksjö.
Vid flera tillfällen refereras till den svåra elsdvådan i Eksjö den 18/11 1856.

 

Hv N 1857 14/4
Stenhus i Ekesjö.
Ur Jönköpingsbladet: Hwarföre kunna icke stenhus byggas i Ekesjö stad?
… Som jag i flera år warit geschworner i Göta rike och under denna tid undersökt det så kallade kalkberget på Hamnaryds gärde och der funnit icke kolsyrad kalk, utan till största delen ett trisilicat af kalkjord, kan jag icke medgifwa möjligheten att ugnarne wid Hamnaryd och Slähult (de 2 som finns) skulle kunna lemna tillräckligt behof ens för nödige eldstäders uppförande, enär icke ugnen wid Hamnaryd förlidet år medhann mer än tillhandahålla bruksbolaget Suber et Sjögren på Bruzaholm kalk till nödigt murbruk till en enda byggnad.
Insändaren har uppgifwit att ett kalkberg skall finnas wid Karlstorp i Solberga socken, hwilket jag enfaldigt nog 1828 inmutade, men befann odugligt, der har sedermera blifwit uppbyggd en kalkugn, uti hwilken brännes så kallad kalk, som mig weterligt består af 1/3 kalkjord och 2/3 kiseljord. …
Ekesjö den 7 April 1857. S M A Sjögren.

 

Hv N 1857 1/5
Kalkbrottet i Karstorp
Gensvar till bergmästare Sjögren:
… men äro wi derföre hr bergmästare Sjögren och hans trogna arbetare, i händelse de ännu lefwa, högst tacksamma och förbundne, emedan wi annars troligen ej warit egare af kalkbrottet, som nu lämnar oss en ganska stor behållning derigenom att wi med eget arbete årligen upptaga, förbränna och försälja omkring 400 tunnor kalk till samma pris som Hamnaryds; och har wår kalk blifwit af åtskillige kyrkobyggmästare och andra förståsigpåare erkänd wara god och ändamålsenlig till murningar m.m. samt derigenom wunnit den kredit, som af den raska afsättningen bäst synes, och erna wi derföre i år och framgent fördubbla tillwerkningen, all den stund wi icke frukta att ej få afsättning med densamma. …
Karstorp den 27 april 1857. S J Johansson, Joh Hägg, Jöns Jansson och S M Andersson.

 

Hv N 1857 5/5
Kalk från Hamnaryd.
… alltsedan jag 1840 tillträdde Hamnaryd. …
Men emedan den årliga afsättningen af kalk härstädes till närmaste ortens behof för murning och läderberedning sällan öfwerstiger 500 à 600 tunnor, så medgifwer jag deremot gerna, att jag hittills icke låtit tillverka mera än som fullt motswarat behofwet, och att jag således icke utan föregående beställning kan lemna kalk till större stenhusbyggnader, men om beställning sker året förut, så att nödige brännmaterialier hinna framskaffas, så kan jag åtaga mig att årligen låta bränna kalk, med blott den ugn som nu finnes, till ett belopp af 500 á 600 tunnor i hwarje månad, från och med April t.o.m. November. Med kalkbrist till eldstäders uppförande har det således ingen fara, och den som twiflar, han beställe!
Hamnaryd den 30 April 1857. Arvid Stjernspetz.

 

Hv N 1857 19/5
Kalk från Hamnaryd.
Wid Hamnaryd är det tillgång på god och osläckt Kalk till och med Lördagen den 23 dennes.

 

Hv N 1857 19/5
Jernwägsförslag.
Jernwägsförslag: Jönköping–Eksjö över Ingsberg–Bänarp–Lönås–Lia. …

 

Hv N 1857 2/10
Auktion.
Uti torpet Perstorp under Blixås i Solberga socken Torsdagen den 8 Okt. från kl. 1 på dagen, försäljes lösöret efter aflidne Torparen och Kyrkotjenaren Peter Sand, bestående af Tenn, Koppar, Jern och Träsaker, Snickeri-redskap, Säng- och Linnekläder, Mansgångkläder, ett Kokreatur, ett par Stutar, den i år wid torpet inbärgade Fodergrödan m.m.
Släthult den 28/9 1857. Johan Pettersson.

 

Hv N 1857 23/10
Auktion.
Auktion i Stora Löfhult 1/6 mtl.
Anders Mann.

 

1858

Hv N 1858 2/2
Auktion.
Lördagen den 13/2 försäljes genom auktion 1/4 mantal uti frälsehemmanet Ormaryd. Om gårdens godhet och betalningswilkoren fås närmare underrättelse på stället.
Johannes Jonsson.

 

Hv N 1858 23/2
Auktion.
Fredagen den 5/3 kl. 10 fm. försäljes på hemmanet Gimmarp Solberga s:n, genom offentlig auktion ett twåwånings boningshus. Byggnaden är till wäggar och innanrede i förswarligt stånd. Om betalningstiden och husets afhemtning lemnas underrättelse före utropet.
Paradis den 22/2 1858. Efter anmodan. Jonas Peter Jonsson.

 

Hv N 1858 9/3
Korrespondens.
Wid sistl. marknad lyckades det stadsfiskalen att ertappa tjuwen, wid försök att afyttra stulet läder, och befanns då wara den för kort tid sedan från Malmö fästning lössläppte, för andra resan stöld straffade Johan Peter Sjöberg från Sjunnaryd i Solberga socken. Han hade under den korta tid han wistats på orten begått äfwen en stöld af ett fickur och klädespersedlar på Ryhof. Det stulna, som fanns undangömdt i en lada utom staden, är tillrättakommet.

 

Hv N 1858 4/5
Telegraflinje.
En telegraflinje mellan Jönköping och Westerwik, med mellanstationer i Ekesjö och Wimmerby, kommer nästa år att inrättas.

 

Hv N 1858 17/9
Kometen.
Kometen har varit synlig i Ekesjö flera aftnar.

 

Hv N 1858 30/11
Förmyndare.
Swen Peter Otto Swensson i Marietorp har begärt till förmyndare A S Johansson i Blankefall.

 

1859

Hv N 1859 1/2
Arfskifte.
Tillkännagifwes att arfskifte efter Olof Nilsson i Löfhultet kommer att hållas uti Hamnaryd den 15 nästa Febr. 1859 och erindras Olof Nilssons arfwingar att wid samma tillfälle öfwerwara eller åtnöjas med de närwarandes beslut.
Eskhult den 29/1 1859. Johannes Andersson.

 

Hv N 1859 25/2
Auktion.
Auktion förrättas vid säteriet Eskhult, i Solberga s:n Fredagen 4/3 warwid kommer att försäljas en större mängd lösegendom, bestående af: kreatur, deribland 2-ne brukshästar, ett föl i 3:e året, oxar, kor, får och svinkreatur, spannmål af alla slag, linfrö och potäter, viktualiewaror af fläsk och ister, beredda kalf- fårskinn, ylle- och linne-wäfnader, med mycket mera.
Danstorp den 22/2 1859. Anders Mann.

 

Hv N 1859 4/3
Auktion.
Auktion den 9/3 uti Marietorp, Solberga s:n. Bl.a. 2 par oxar om 12 qvarter, 5 st. kor, får och lamm m.m.
Danstorp den 16/2. Anders Mann.

 

Hv N 1859 1/4
Auktion.
Auktion den 9/4 å 1/4 mtl uti frälsehemmandet Ormaryd.
Ormaryd den 26/3 1859. Johannes Jonsson.

 

Hv N 1859 31/5
Auktion.
Auktion den 9/6 kl. 10 fm. 1/18 mtl i Holma, som eges af Landtbrukaren S J Bladhs borgenärer. Enligt hållen domarewärdering uppskattad till 1 039 rdr 20 öre.
Ekesjö d. 30/5. Sysslomän.

 

Hv N 1859 12/7
Konungen död.
Konung Oscar I har avlidit den 8 Juli kl. 8 fm.

 

Hv N 1859 5/8
Borttappat.
Marknadsdagen den 2 dennes borttappades på aftonen, emellan staden och hemmanet Risan, en plånbok, innehållande 2:ne privatbanksedlar hwardera à 10 rdr rmt. samt 12 sk i silwer, jemte en sågnota wid Nyqwarnen för 1859. Den rättsinnige upphittaren erhåller hederlig wedergällning då det förlorade återställes till egaren Johan Petter Jonsson i Nyqwarn, Solberga socken.

 

Hv N 1859 14/10
Insändare angående järnvägens sträckning:
I anledning av Jönköpings-Bladets yttrande om järnbanan får man vördsamt fästa respektive riksdagsmäns uppmärksamhet på vikten av att Falköpingsbanan ledes direkt till Jönköping. Enligt av järnvägsstyrelsens chef överste Ericssons föranstaltande utstakning kommer banan att gå till närheten av Eksjö. Här vid Sjunnaryd skulle en dubbelstation anläggas, och från denna skulle den utstakade banan ledas söder ut i närheten av Växjö och vidare till Malmö. Samt norrut genom Linköping till Stockholm och väster ut genom Jönköping till Göteborg.
Kommer banan i närheten av Eksjö (Sjunnaryd), vore den ett stycke på väg vare sig den byggs vidare till Västervik eller Oskarshamn. Denna bansträckning beror på huruvida rikets ständer på riksdagen beslutar att Falköpingsbanan skall gå direkt till Jönköpings stad.
(En kort tid efteråt beslutade riksdagen att Nässjö skulle bli den stora ”dubbelstationen” i stället för Sjunnaryd).

 

Hv N 1859 11/11
Säd.
Wid Ormaryds nyombyggda Qwarn förmales Säd för tull.

 

Hv N 1859 15/11
Dödsfall.
Riksdagsmannen Peter Jönsson i Träslända död onsdagen den 9 dennes.

 

Hv N 1859 18/11
Dödsannons.
Dödsannons för Peter Jönsson i Träslända. 67 år, 10 mån., 26 dagar.

 

Hv N 1859 29/11
Referat.
Referat från begravningen.

 

1860

Hv N 1860 27/1
Auktion.
Fredagen den 3/2 kommer 1/4 mtl uti frälsehemmanet Ormaryd derstädes att försäljas.
Johannes Jonsson.

 

Hv N 1860 24/2
Målskjutning.
Uti Björkholmen under Bållebo i Solberga s:n, blifwer Lördagen den 3/3 målskjutning å ett fickur och en jagtbössa m.fl. pjeser.
J Johansson.

 

Hv N 1860 2/3
Nässjölinjen.
1 sida om jernwägsfrågan: Nässjölinjen.

 

Hv N 1860 27/4
Auktion
Den 30/4 uti Holma af Solberga förs. …en brännvinsdistilleringsapparat af tysk modell af finpolerad koppar, jemte öfrig koppar, engelskt tenn, 1 kärra med fjedersäte, en chiffonier, skrifbord, en bättre hagelbössa, en beslagen ekekoffert m.m.
Danstorp den 25/4. Anders Danielsson.

 

Hv N 1860 29/5
Auktion
Den 6/6 kl. 3 på dagen kommer 1/2 mtl kronoskatte Stora Löfhult att på minst 3 års tid bortarrenderas, hwarpå tillträdet får ske den 14 mars 1861.

 

Hv N 1860 29/6
Annons.
O r m a r y d Q w a r n och Såg är att arrendera fr.o.m. den 29 September. Derom kan öfwerenskommas med F F Hernlund. (foto).

 

Hv N 1860 31/7
Utsäde.
Utsädes Råg, fullkomligt torr, ren och pålitlig, uti Hamnaryd.

 

Hv N 1860 28/9
Religionsgrubbel.
En hustru från hemmanet Swinhult i Hult socken, 3/4 mil från Ekesjö, har af religionsgrubbel efter en bibel-förklaring eller läsaresammankomst blifwit wansinnig och måst såsom sådan intagas å Jönköpings lasarett, – wackra slutföljder af wåra läsare och winkelpredikanter.

 

Hv N 1860 16/10
Mantals- och skattskrifningar.
Ur länsstyrelsens kungörelser: Terminer för 1861 års mantals- och skattskrifningar. Norra och Södra Wedbo härader: 1860, Nov. 16 Solberga socken

 

Hv N 1860 7/12
Fruktan för järnväg till Nässjö.
Eksjö stad, som sakna alla lättare kommunikationsmedel, har mycket att frukta av en järnvägsstation vid Nässjö. Ty alla ortens rörelser skulle draga sig till järnvägen. Fåfängt vore om vi försökte trösta oss med det förespeglade hoppet, att också vi kunde få en järnväg i framtiden…
(Den 1 december 1864 invigdes Södra stambanan: Malmö–Nässjö–Jönköping–Falköping).

 

1861

Hv N 1861 29/1
Jernbanan.
… Drager man nu jernbanan åt Nässjö, så uppstår en köping, der alla slags handtwerkare bosätta sig, och kommissionärer, som uppköpa spannmål, för att gå på Göteborg; då förlorar Ekesjö sin rörelse, och de nybyggda husen blifwa utan hyresgäster samt förwandla sig till ett dödt kapital. Banan borde derföre gå ifrån Ekesjö åt Tranås och beröra sjön Sommen. …

 

Hv N 1861 1/3
Sparbanksmedel.
Följande deponenter i Ekesjö Sparbank böra inom Årets lopp sina kapitaler uttaga, såsom öfwer 10 år sedan sista insättningen skedde, wid äfwentyr att behållningen i annat fall tillfaller Bankens egna fond, nemligen: N:o 2091 Christina Mathilda Ryd i Turlunda 2 rdr 16 öre.
Ekesjö i Mars 1861. Sparbanksdirektionen.

 

Hv N 1861 22/3
Rödfärg.
Klewa Rödfärg i kommission till brukspris hos A & F Hernlund.

 

Hv N 1861 26/4
Mönstring.
Vid förlidne gårdag hållen mönstring med 1:a klassens bewäringsmanskap från Ekesjö stad och Södra Wedbo härad blefwo 104 ynglingar approberade och 93 kasserade, bland hwilka från Solberga socken 11 approberade och 12 kasserade.

 

Hv N 1861 7/5
Auktion
Tisdagen den 14/5 uti Bållebo af Solberga socken, bortarrenderas 3/16 mtl på 3 eller 6 års tid. På hemmanet kan så wäl winter som sommar födas 16 st. boskapskreatur och 1 häst, samt 10 à 12 st. får, och är ibland de bästa i orten: kan årligen utsås 3 à 4 tunnor höstråg samt 16 à 18 tunnor wårsäd. Åkren är fördelad uti 4 gärden, utom hwad som är igensodt med klöfwer. Hemmanet har undergått laga skifte och är i godt stånd, samt eger tröskverk.
Danstorp den 3/5 1861. Anders Mann.

 

Hv N 1861 4/6
Auktion.
Fredagen den 14/6 kl. 2 em. kommer att på egarens begäran till den höstbjudande bortarrenderas 1/2 mtl säteri Släthult i Solberga socken på 6 års tid, räknadt från nästa 14 Mars. Trädesjorden brukad tillreds att rågbeså nu nästa höst. Åkerjorden, som är fördelad i 5 gärden, besås å hwartdera med c:a 6 t:r höstråg och wårsäd i proportion derefter. På hemmanet som har bördig hårdwallsäng och godt sommarbete i 4 särskilda hagar, kan wäl underhållas 28 à 30 boskapskreatur, 20 à 25 st. får och 2:ne hästar.
Släthult d. 2 Juni 1861. Joh. Pettersson

 

Hv N 1861 14/6
Avstängd wäg.
I anseende till ombyggnad af den på gamla landswägen emellan Ekesjö stad och Marietorps gästgifwaregård belägne Lidbroen, kommer samma wäg att hållas stängd för resande under 14 dagars tid.

 

Hv N 1861 30/8
Elgbesök.
Ekesjö. Trakten närmast staden har i dessa dagar hugnats med ett rart besök af högdjur, nemligen af en elg. Denna wisade sig sistlidne fredag wid Slättna i Ekesjö socken, och senare på dagen öfwerraskades en torpare utaf åsynen af samma djur å en liten ö i den s.k. Kruttlesjön, belägen emellan hemmanet Holmseryd i förunämnde och säteriet Hamnaryds egor i Solberga socken. Djuret af gråbrun färg, med breda, platta fingergreniga horn samt något högre än en häst, betade i allsköns ro å besagde ö, der den med stor förwåning beskådades af torparen. Efter en stund förfogade det sig simmande till land, tagande kosan åt Hamnaryd, hwarest det dock sedermera icke warit synligt.

 

Hv N 1861 13/9
Auktion.
Den 14/9 bortarrenderas, på 4 eller 6 års tid 1/3 mtl uti frälsehemmanet Holma i Solberga s:n, och får tillträdas d. 14/3 1863.
Holma d. 24/8 1861. Petter Pettersson.

 

1865

Hv N 1865 4/4
Auktion.
Tisdagen den 11/4 uti torpet Smedhemmet under Äskhult af Solberga s:n; Silfwerfickur, kreatur: 1 par stutar, 2 kor, 3 ungnöt, m.m.
Danstorp den 1/4. A Mann.

 

1867

Hv N 1867 21/9
Postrånet.
Postföraren, tjenstedräng på posthemmanet Skottsmåla, hade wid det förhör kronolänsmännen anställt med honom uppgifwit, att han wid postrånet blef kastad ur åkdonet, men förklarade nu att han sagt så emedan han wisste att det war förbjudet att låta någon fremmande åka med posten.
Wittnena uppgåfwo, att Johansson wid auktionen hos sina nu till Amerika afflyttade föräldrar bragt postrånet på tal och undrat om postföraren ej skulle kunna känna igen rånaren.
Efter slutad rannsakning afkunnade häradsrätten dom i målet. Johansson dömdes till 2 års fängelse och 8 års förlust af medborgerligt förtroende samt att ersätta postwerket de förskingrade 145 rdr, äfwensom de till wittnen inkallade. Hwad angår postförarens wårdslöshet hänsköts målet till konungens befallningshafwande.
Palmgren, Johanssons kompanjon i tändsticksfabriken i Gisshult, hade ej afrest till Göteborg, utan endast warit i Jönköping i affärer och derifrån genast återwändt hem. Johansson lärer ej warit boende hos Palmgren sedan början af Augusti.

 

Hv N 1867 28/9
Auktion.
Auktion för Äskhult den 11/10 1867.

 

Hv N 1867 2/11
Auktion.
Auktion för Äskhult den 22/11 1867.

 

Hv N 1867 30/11
Försäljning.
Landtbrukaren Gustafssons konkursmassas egendomar Äskhult, Äskhultsmålen och Lönås försåldes å auktionen d. 22 d:s och inropades af possessionaten C F Fryberg å Olstorp för hr Emil Frybergs räkning för 40.000 rdr rmt.

 

1868

Hv N 1868 21/1
Arrendeauktion.
Arrende-auktion den 18/2 å Ekesjö gästgifwaregård utbjudes: 2 mantal säteri Äskhult, 1/2 mtl frälse Äskhultamålen och 1/4 mtl frälse Lönås med tillhörande tegelbruk, qwarn och såg i Solberga socken.
Grönlid i Januari 1868. Joh Andersson.

 

Hv N 1868 15/2
Auktion.
Lösöreauktion i Äskhult den 10 o 11 Mars.

 

Hv N 1868 3/3
Borgenärssammanträde.
Borgenärer uti landtbrukaren G Gustafssons å Äskhult o h h konkurs kallas till sammanträde å rådhuset i Ekesjö den 9/3 kl. 4 em.
Edw. Gagner.

 

Hv N 1868 5/3
Annons.
Annons öfwer aukionen i Äskhult den 10 o 11 Mars.

 

Hv N 1868 22/9
Undersökning av terrängen mellan Eksjö och Nässjö.
I betraktande av den livliga rörlighet som redan äger rum på landsvägen mellan Eksjö och Nässjö, kan behovet av en järnväg vara stort:
Efter verkställd okulär-undersökning av terrängen mellan orterna, har jag härmed äran att underrätta herrar kommitterade. Efter min åsikt kan en järnvägslinje utan några ovanligare kostnader dragas fram antingen över Brevik, Graven, Näs, Ormaryd, i dalgången mellan Muntarp och Bollebo, mellan Långarum och Hunseberg till Nässjö station. Eller också över Brevik, Graven, Näs, över norra änden av Sjunnarydssjön till Gisshults bro. Därifrån följer den sedan dalgången norr om landsvägen mellan Nässjö och Broarp fram till stationen. Av dessa linjer blir dock den sistnämnda ej obetydligt längre än den förra, därför ger jag, trots de större terrängarbetena, företräde åt linjen Eksjö–Muntarp–Nässjö.
Wilhelm Gagner.

 

Hv N 1868 20/10
Varifrån skall man få pengar?
Huru skall Eksjö stad kunna åstadkomma byggandet av en järnväg till Nässjö? … Men härtill fordras dock omkring 800 000 riksdaler. Banan byggs antagligen på en sommar och kunde åtminstone inom ett år efter lånets erhållande börja sin verksamhet och ge avkastning.

 

Hv N 1868 5/12
Sammanträde i Eksjö om den föreslagna järnvägen.
Sammanträdet här i onsdags om den föreslagna järnvägen mellan Eksjö och Nässjö var talrikt besökt både av stadens invånare men även en del lantbor från Södra Vedbo härad.
Löjtnanten i Väg- och vattenbyggnadskåren W Gagner, som verkställt järnvägsundersökningen framlade en av honom upprättad karta. Kartan uppvisar den föreslagna järnvägssträckningen dels i plan och dels i profil. Löjtnant Gagners betänkande lyder som följer:
Såsom framgår av plankartan, utgår järnvägslinjen från norra ändan av Nässjö station, över Runneryds, Ingsbergs, Ormaryds, Näs, Breviks och Eksjö stads ägor. I Eksjö föreslås bangården att anläggas sydväst om staden mitt emot Västanå. Banans längd, inklusive den 1 200 fot långa bangården vid Eksjö, är 67 270 fot eller 1,87 mil.
På grund av terrängens beskaffenhet måste två övergångar av vattendelare göras, nämligen vid Bollebo–Släthults-höjden samt södra sluttningen av Kullaberget. Den stora höjdskillnaden mellan Nässjö och Eksjö utgör 279 fot mellan bangårdsplanerna. För att klara av detta blir det nödvändigt att anlägga en kurva med 1 000 fots radie, två med 1 500 fots och 4 med 2 000 fots radie.
Största avvikningen från fågellinjen mellan Nässjö och Eksjö uppgår mittför Blankefall till 5 000 fot. En rät linje dragen direkt mellan Nässjö och Eksjö stationer utgör 59 800 fot.
Alternativt har jag från Muntarp verkställt en noggrann okulärundersökning av en annan linje över Kärr, norr om Hamnarydssjön, Karstorp och Risan till Eksjö. Denna linje erbjuder ej mindre jordarbeten men besväras av en massa bergssprängningar samt blir c:a 3 000 fot längre. Trots att denna linje har något jämnare lutningsförhållanden, har ja ansett mig föredraga det södra alternativet.
På grund av terrängens beskaffenhet måste två övergångar av vattendelare göras, nämligen vid Bollebo–Släthults-höjden samt södra sluttningen av Kullaberget. Den stora höjdskillnaden mellan Nässjö och Eksjö utgör 279 fot mellan bangårdsplanerna. För att klara av detta blir det nödvändigt att anlägga en kurva med 1 000 fots radie, två med 1 500 fots och 4 med 2 000 fots radie.
Vad stationer beträffar, har jag föreslagit en mindre anhaltsstation vid Näs, där den föreslagna järnvägslinjen skär vägen mellan Bona gästgivaregård och Marietorp. Här bör anläggas ett 700 fot långt sidospår, en större vaktstuga som samtidigt är avsedd till stationshus samt ett mindre godsmagasin av resvirke och bräder.
På horisontalplanen på Breviks och Danstorps ägor kan för övrigt om så visar sig behövligt mindre anhaltsstationer anläggas.

Karta över planerade och fullbordade järnvägar genom N. Solberga socken, bl.a. till Annebergs tändsticksfabrik. Planerna för Nässjö–Oskarshamn järnväg genom socknen vållade p. g. a. terrängen åtskilliga bekymmer. Alternativa sträckningar gick söder om Lövhult samt i närheten av Karstorp och Risan fram till Eksjö.

 

1869

Hv N 1869 12/6
Schaktlag har börjat arbeta.
För närvarande arbetar två schaktlag vid Nässjö med omkring 100 man. Men någon större arbetsstyrka kan icke antagas innan hela linjen mellan Nässjö och Eksjö blivit kartlagd. Några ändringar i sträckningen har gjorts närmast Nässjö.

 

Hv N 1869 17/8
Annons.
Expropriationslantmätaren för järnvägen Nässjö–Oskarshamn.
Överenskommelse om lösningspris på jord för deltagare i Kulla, Holma, Näs, Ormaryd, Muntarp, Blankefall, Danstorp och Långarum. I Näs tisdagen den 24 augusti 1869.

 

Hv N 1869 23/9
Rekommendation.
Undertecknad, som begagnat hr C Sabelströms ost- och smörfärg, har funnit densamma lika anwändbar som Richols annatto, och som priset är betydligt billigare, får jag densamma till det bästa rekommendera.
Äskhult i Sept. 1869. J F Hoffstedt.

 

1870

E-T 1870 15/10
Tillvarataget.
Wid säteriet Äskhult tillwaratogs den 7 d:s ett mindre, hwitt hundkreatur med långa bruna öron och en större brun fläck på wenstra sidan, och kan detta kreatur af dess egare på nämnda ställe igenfås.

 

1871

Hv N 1871 24/1
Öfwerfall.
Förre torparen Carl Johan Carlsson, Myringen kallad, stod i lördags inför S Wedbo häradsrätt tilltalad för att på aftonen den 14 d:s hafwa med knif öfwerfallit hemmansegaren Jonas Andersson i dennes ladugård å Kyringstorp i Ekesjö s:n, tydligen i afsigt att mörda honom. Under rannsakningen upplystes att Anderssons svåger Gustaf Tyrén hade åtföljt Andersson till ladugården, då denne ditgick för at gifwa kreaturen foder. Andersson fann då Carlsson der inne, och på frågan hwad han hade der att göra, rusade Carlsson på Andersson och skar honom ett djupt sår i halsen, nära pulsådern. Under brottningen tillkom Anderssons piga; men Tyrén, som icke ingått i ladugården, utan hållit sig i dess närhet, hade icke, oagtat Anderssons nödrop, bistått sin swåger, emedan, såsom han ursäktar sig, han är döf och hörde ingenting annat än liksom en susning i luften. Sedan wåldsverkaren aflägsnat sig, tog pigan wård om sin sårade husbonde. Såret lär icke wara lifsfarligt. Carlsson nekade att hafwa förwärfwat dådet, och målet blef uppskjutet och skulle nästa gång hållas i Broarp.

 

Hv N 1871 18/2
Rannsakning.
Rannsakning wid Södra Wedbo häradsrätt, bl.a. Carl Johan Carlsson, Myringen kallad (Brabo under Äskhult).
…Tyrén förnekade det så komprometterande yttrandet, och den för brottets utförande tilltalade och häktade “Myringen” kallad, som tros warit legd dertill, nekade likaledes till all delaktighet i mordförsöket. Hustru Tyrén war inkallad till rannsakningen, men uteblef under föregifwande att hon dagarna förut genom ett fall skadat sig och wistades i Ekesjö under läkarewård. Rannsakningen uppsköts tills widare och Carlsson återfördes i häktet.

 

Hv N 1871 25/4
Svårt arbete.
Härvid är att märka, att det arbete som nu är utfört av den färdigbyggda terrängen, är just det svåraste på hela linjen. Enligt samma rapport återstår endast ¼ mil av den svåraste terrängen mellan Eksjö och Nässjö.

 

Hv N 1871 4/5
Arbeten.
10 à 12 stenhuggare började i måndags arbetet med att anlägga trummor vid Ormaryd och lika många väntas för broarbetet. Huru snart stationsbyggnaderna skall påbörjas är ännu obekant. Allt som berör arbetsplanen hålles så hemligt som möjligt av dem som borde ha reda därpå.

 

Hv N 1871 16/5
Eldswåda.
Den 7 d:s wid middagstiden nebrann en backstuga under hemmanet Muntarp i Solberga s:n, hwarwid egaren till stugan, Swen Bengtsson blef rof för lågorna. Han var 81 år gammal och befann sig för tillfället ensam hemma, emedan hustrun war gången till kyrkan. Den åldrige mannen hade då elden utbröt försökt rädda lösöreboet och kastat ut en del deraf, men tillsatte slutligen sjelf lifwet. Stugan war lågt brandförsäkrad, likaså lösegendomen.

 

Hv N 1871 6/6
Auktion.
På Broarps gästgifwaregård lördagen den 17/6 kl. 3 em. försäljas A Manns och hans hustrus konkursmassas ännu icke indrifna s.k. osäkra fordringar.
Grönlid och Näs den 30/5 1871. Sysslomän

 

Flera svåra olyckor mellan Långarum och Blankefall.

 

Hv N 1871 10/6
Åter en olycka vid järnvägsarbetet.
Carl Johan Nilsson från Solberga socken kom den 6 juni under ett jordras på järnvägsarbetet vid Långarum. Han bröt därvid ena benet och fick knäet skadat samt vårdas för närvarande på Eksjö lasarett.

 

Hv N 1871 20/6
Till följd av den starka värmen, som förorsakat ett ständigt behov av att dricka vatten, har bland järnvägsarbetarna på linjen Nässjö–Eksjö flera fått blodstörtningar.

 

Hv N 1871 1/8
Vid middagstiden sistlidne torsdag inträffade en olyckshändelse vid järnvägsarbetet i närheten av Blankefall. Föreståndaren för schaktningen Joel Johansson från Nässjö dödades av ett sprängskott. Efter laddningen och påtändningen hade arbetarna som vanligt avlägsnat sig. Men då skottet inte ville brinna av gick Johansson till stället, och just som han skulle undersöka orsaken avgick skottet med ovannämnda olycka som följd. Han var änkling och efterlämnar 4 barn.

 

Hv N 1871 12/8
Annons.
Mot hög forlön kan körning av järnvägsskenor erhållas från Nässjö till Eksjö, om anmälan därom göres på Järnvägskontoret på Västanå.

 

Hv N 1871 21/9
Olyckshändelse.
Vid bergssprängningen för järnvägen på Blankefalls ägor inträffade i går em. en olyckshändelse. Förmannen Ahlstedt från Kråkshult var sysselsatt med att ladda ett bergsskott då krutet exploderade. Detta medförde at Ahlstedt blev illa skadad i ansiktet och i synnerhet på ena ögat. Han blev genast införd till vård på Eksjö lasarett. Detta är den fjärde eller femte olyckshändelsen där i trakten.
Vid den ansenliga genomskärningen för järnvägen här vid Eksjö har bergssprängning fortgått en lång tid utan att någon olyckshändelse därvid inträffat. Men så arbetar här endast skickligt och ordentligt folk.

 

Hv N 1871 19/10
Annons.
Mot hög forlön kan körning av slipers, 9 fot långa från Lidbron till Långarum m.fl. ställen erhållas, om anmälan därom göres på Järnvägskontoret i Västanå.

 

Hv N 1871 24/10
Järnvägsarbetet.
Det lär vara fråga om att redan i nästa månad bygga järnvägen färdig från Nässjö ända till ett ställe som kallas Graven beläget på överstebostället Breviks ägor. På detta ställe skall anläggas en provisorisk station för järnvägstrafik under vintern. För detta ändamål har brobyggarna och stenkilarna blivit beordrade från arbetet vid Eksjö till Ormaryd.
Den bansträcka som man sålunda har hopp om att snart få öppnad för allmän trafik, utgöra nära två tredjedelar av hela bansträckningen mellan Eksjö och Nässjö.

Detta är det klassiska fotografiet från byggnadsarbetet av järnvägen mellan Eksjö och Nässjö. Det har diskuterats var bilden är tagen antingen vid Brevik eller vid grusgropen i Blankefall. 1872

 

1872

Hv N 1872 18/1
Ankomst av lokomotiv.
Ett lokomotiv lärer ha ankommit över Nässjö till Ormaryd, mellan vilka ställen rälsen är utlagd. Nämnda lokomotiv skall till en början föra grusvagnar mellan Ormaryd och Brevik, på vilket stycke av linjen som skenläggningen också är fullbordad.

 

Hv N 1872 20/1
Eksjö.
Från vår goda stad har vi för dagen inget av vikt att berätta. Men vi måste beriktiga en i vårt förra nummer för tidigt meddelad notis om ett lokomotiv som ankommit till Ormaryd. Man tror ofta att allt är sanning som man helst önskar höra. För övrigt får vi skylla på vår järnvägsstyrelse, som flera gånger narrat allmänheten med glädjande nyheter om att linjen mellan Eksjö och Nässjö snart skall vara fullbordad.

 

Hv N 1872 6/2
Nässjö–Oskarshamns Järnväg.
Lokomotiv och 32 vagnar har ankommit från Göteborg till Nässjö.

 

Hv N 1872 4/4
Stuga.
En stugubyggnad Fridhem kallad, på Ormaryds ägor belägen vid blivande järnvägsstation får tillträdas med 42 års besittningsrätt.

 

Hv N 1872 28/5
Lokomotivbesök.
Nässjö–Eksjö-lokomotivet gjorde i lördags afton vid sextiden sitt första besök. Detta var för många lika överraskande som efterlängtat.

 

Hv N 1872 19/10
Annons.
Som grindvaktstugor med det snaraste kommer att uppföras vid linjen Nässjö–Eksjö kan hugade spekulanter ofördröjligen ingiva anbud till Järnvägskontoret härstädes, där ritningar och närmare detaljer erhållas.
Eksjö den 17 oktober 1872. G Lovegrove.

 

1873

Hv N 1873 20/3
Järnbanan öppnas.
Efter all sannolikhet kommer järnbandelen Eksjö–Nässjö att den 1 maj öppnas för allmän trafik. Nu har ett nytt lokomotiv anlänt till Nässjö och en av de närmaste dagarna kommer det att transporteras hit till Eksjö och uppställas härstädes.

 

Hv N 1873 8/5
Invigning.
Eksjö nya järnväg blev igår invigd med ett festtåg härifrån till Nässjö och åter. Däri deltog järnvägsbyggnadens direktionsmedlemmar, trafikchefen, kapten J R Lindhé och omkring 20 andra järnvägstjänstemän. – Idag öppnas järnvägen för allmän trafik.
Första tidtabellen samtidigt införd i tidningen.

Hv N 1873 9/10
Auktion.
Auktion av skog förrättas vid Ormaryds station fredagen den 17 okt. C:a 300 st. träd, belägen strax intill nämnda station.
Grönlid den 6/10 1873, Joh. Andersson.

 

Hv N 1873 16/12
Poststation öppnas.
Den 1 nästkommande januari öppnas poststationer vid järnvägsstationerna Ormaryd å Eksjö–Nässjö järnväg, samt Fiskeby å Östra Stambanan.
Tidigare har meddelats om kronobrevbärningens ordnande inom Jönköpings län med bl.a. kärrpost Eksjö–Wedbo Solberga–Flisby 1½ mil.

 

1874

Hv N 1874 3/1
Adressändring.
Att min postadress från och med 1 januari 1874 är Ormaryd och Hamnaryd, får jag härmed tillkännagiva.
Eksjö och Hamnaryd den 29 dec. 1873, Hjalmar von Heland.

 

Hv N 1874 3/1
Järnvägen.
En belöning på 50 riksdaler erhåller den som bevisligen angiver den som måndagen den 8 dec. utlagt större stenar på järnvägsskenorna mellan Grönlid och Ormaryd.
Eksjö i dec. 1873. Trafikchefen.

 

Hv N 1874 6/2
Adressändring.
Undertecknads postadress är hädanefter Ormaryd och Äskhult.
Äskhult i Februari 1874. Axel Gustafsson.

 

Hv N 1874 12/6
Borttappat.
En medaljong, en ring och en guldslant borttappades vid Ormaryds station den 28 maj 1874. Den som upphittar nämnda saker och återlämnar dem till konduktör Andersson i Eksjö, erhåller 5 kronor i hittelön.

 

Hv N 1874 7/7
Anbud.
Anbud på den å järnvägslinjen Eksjö–Nässjö växande grässkörden emellan Eksjö station och Lyckebergs vaktstuga, emellan Skinnaryds vaktstuga och Breviks bergsskärning samt emellan Ormaryds station och Muntarp emottages å härvarande järnvägsbyrå.
Eksjö den 4/7 1874. G Lovegrove.

 

Hv N 1874 21/7
Indragning av grindvakter.
Enär statens kontrollant, majoren och riddaren Grafström upplyst om att grindbevakning utmed järnvägen endast kan åläggas vid allmän landsväg, så kommer grindvakterna vid Blankefall och Hunseberg att indragas från och med idag.
Eksjö den 15/7 1874.

 

Hv N 1874 13/11
Referat.
Ett långt referat från invigningen av hela Nässjö–Oskarshamns Järnväg.

 

Hv N 1874 24/11
Missöde å NOJ.
I lördags förmiddag gick Eksjö-lokomotivet sönder något bortom Ormaryd. Det lilla dåliga lokomotivet Clark måste utgå från Eksjö station och kunde med stor möda draga fram tåget till Nässjö, dit det anlände kl. 12.45 em. istället för 7.03 fm. En del av passagerarna hade gående begivit sig till Nässjö, och några lyckades komma så tidigt att de kunde följa med tåg som utgick därifrån. Några passagerare fick ordna skjuts från Ormaryd till Nässjö, mot hög skjutslega förstås.

 

1875

Hv N 1875 13/4
Konkursärende.
Samtliga borgenärer uti avlidne stationsföreståndaren J A Hultgrens från Ormaryd och hans änka Katarina Elisa Jonsdotters denna dag påbörjade konkurs kallas härmed att lagligen anmäla och bevaka sina fordringar inför domareämbetet i Södra Vedbo.

 

Hv N 1875 22/6
Dagsverkstorp att tilltädas.
Twenne dagsverkstorp under säteriet Äskhult äro den 14 Mars 1876 ledig att tillträdas.
Äskhult i Juni 1875. Axel Gustafsson.

Hv N 1875 17/9
Auktion.
Auktion efter avlidne stationsförmannen J A Hultgren och hans hustrus konkurs vid vaktstugan i Ormaryds järnvägsstation den 29/9 1875. Bl.a. försäljes ett fickur med ankargång, ett amerikanskt väggur, ett piano, 1 tvättkommod m.m.
Elmeshult den 14/9 1875. F L Johansson.

 

Ett något diffust fotografi på Ormaryds gamla stationshus från 1880-talet i samband med en nykterhetsfest

 

1876

Hv N 1876 3/11
Olyckshändelse.
I onsdags den 1/11, då tåget som avgår från Eksjö station kl. 4 em. till Nässjö hade hunnit någon kilometer från staden, nära grindarna vid vägövergången mot Ränneslätt, observerade föraren att en bonde med stark fart kom körande rakt över de stängda grindarna. Allt möjligt gjordes för att stoppa tåget, vilket dock ej lyckades förrän tåget var framme vid grinden. I samma ögonblick som bondens lass körde upp grinden blev denna påkörd och krossad av tåget. Grindvakterskan som försökte hejda hästen blev både av denne betydligt skadad i ansiktet och illa tilltygad. Flera tänder slogs ut och ena läppen samt kinden massakrerades. Bonden, vars namn är Lagergren i Muntarp, lärer väl svårligen undgå ansvar för sin vårdslöshet.

 

Kvinnor som grindvakter vid järnvägsövergångar var en vanlig syn vid banorna runt Nässjö. Här en teckning av Rune Löw i Malmbäck.

 

Hv N 1876 7/11
Rannsakning.
Rannsakning inför Rådhusrätten hölls igår rörande hemmansägaren Lagergren i Muntarp, Solberga socken angående hans vårdslösa körande över järnvägen vid Lyckeberg i onsdags. Av vittnesberättelserna upplystes, att Lagergren är känd för överdådigt körande. Vid hemresan från staden hade han farit vägen fram i en allt mer och mer ökad fart under ständig maning på hästen. Han viftade med piskan och utan att avvakta signalen från tåget låtit hästen hoppa över järnvägsgrinden som var stängd över landsvägen. Därvid brast grinden itu av stöten och kärrans tyngd. Tåget kunde inte hastigt nog stoppas utan rusade fram och stötte emot den ikullvräkta grinden. Häst och kärra med de åkande samt grindvaktarhustrun på sin post stöttes omkull. Hustrun blev illa tilltygad, och en skomakare Idh som åkte med Lagergren fick en stöt, så att han för en tid förlorade medvetandet.
Enligt läkarebetyget kan ännu icke bestämmas huruvida hustruns åkommor är livsfarliga eller vilka men hon kan få för framtiden. Målet uppsköts till nästa måndag, och Lagergren förklarades skyldig att genast träda i häkte.
Hv N 1876 28/12
Våldsamt körande.
Rådhusrättan i Eksjö lämnade i fredags utslag i målet mot häktade hemmansägaren Magnus Lagergren från Muntarp och dömdes till att undergå straffarbete i två år. Till grindvakterskan Kristina Johansson skall han utgiva skadestånd för sveda och värk samt stadigvarande men å hälsan med 500 kronor. Därtill kommer ersättning för grindvakterskans vård på lasarettet och för hennes upprätthållande av hennes tjänst under sjukdomen.
Då doktor Wiborg i sitt avgivna intyg sagt sig ej nu kunna bestämma om hustru Johansson kommer att bli återställd av de tillfogade skadorna, kunde rätten ej heller ålägga den tilltalade att utgiva skadestånd.
Den tilltalade skulle införpassas till länsfängelset i Jönköping och erhöll besvärshänvisning samt förklarade sig missnöjd med utslaget.

 

1877

Hv N 1877 20/3
Förlorat.
Under transport å järnväg från Nässjö har en ny bleckhink rymmande 28 kannor, under sistlidna december månad blivit förväxlad och kommit bort. Den rättsinnige innehavaren torde därom underrätta kapten von Heland, under adress Hamnaryd och Ormaryd.

.

Tågbiljetter mellan Eksjö och Ormaryd från 1870-talet.

 

1878

Hv N 1878 18/4
Säregen händelse.
Sistlidne måndag inträffade när middagståget gick från Nässjö till Eksjö, att i närheten av Brevik hoppade en råget över järnvägen strax framför det framrusande tågets lokomotiv. Rågeten blev därvid så skrämd och förvirrad att hon rusade mot banans stängsel så hårt att hennes rygg knäcktes, och djuret blev hängande på stängslet utan att orka hoppa över detta.
Efter tågets ankomst till Eksjö skickades en karl med dressin ut för att hämta djuret. Vid karlens ankomst till stället låg djuret på marken samt befanns vara förlamat i bakdelen samt dräktigt. Djuret överlämnades till stadsfiskalen, och sedan en behörig veterinär dagen därpå förklarat att rågeten inte kunde leva, blev den slakad och köttet såldes på auktion till ett belopp från 33 ända till 70 öre per skålpund.
Nettobehållningen därav tillfaller kronan.

 

Hv N 1878 5/7
Dagsverkstorp.
Twenne dagswerkstorp under Äskhults egendom finnas lediga att tillträda den 14 nästkommande Mars. Öfwerenskommelse träffas med undertecknad.
Äskhult i Juli 1878. Axel Gustafsson.

 

1879

Hv N 1879 8/8
Hästpremiering.
Hästpremiering inom länet: Dockan, tillhörig Axel Gustafsson i Äskhult, 75 kr.

 

1880

Hv N 1880 9/1
Olycksfall.
Stationsinspektoren Robert Stiernspetz omkom, då han hoppade av tåget vid Skinnaryd. Den 13/1 referat från begravningen.

 

Hv N 1880 25/5
Konungens resa.
Enligt utfärdad tryckt tidtabell avgår extratåget för H M:t konungen Oscar II den 9 juni: Från Nässjö kl. 8 fm. passerar Ormaryd kl. 8.22 och ankommer till Eksjö kl. 8.40.

 

Hv N 1880 3/8
Turister.
Bland resande som häromdagen passerade järnvägen Nässjö–Eksjö–Hultsfred–Vimmerby befann sig en kines, en holländare och en romare, alla tre lärde män och nu ute på turistfärd genom Sverige. Från Vimmerby ämnade de taga vägen över Horn och sedan uppåt Kinda kanal.

 

1881

Hv N 1881 15/9
Till våra abonnenter!
I tisdags inkom från Ormaryd en reklamation om tidningen Hvad Nytt? för i måndags. Då vi trycker endast ett fåtal exemplar utöver den prenumererade upplagan, i tro och tanke att det är posttjänstemännens skyldighet att befordra såväl tidningar som brev. Om sådant slarv i postbefordran äger rum mellan två nära belägna orter som Eksjö och Ormaryd, bör det ej förvåna om det också förekommer på längre turer.

 

1884

E-T 1884 15/11
Blommor i november vid Ormaryds station.
En bukett innehållande icke mindre än 10 olika trädgårdsblommor, däribland ett stort antal halvutslagna rosenknoppar, har i dagarna förärats redaktionen under uppgift att den plockat på kalljord vid Ormaryds station.
Ehuru trädgårdsblommor under denna ovanligt vackra höst inte är ovanliga vid kusten, där klimatet är mildare, så får det väl ändå anses som en sällsynthet för en trädgård belägen 13 mil från kusten på en av Smålands högsta punkter.

 

1885

E-T 1885 9/9
Missöde.
Ett litet missöde råkade tåg nr 6, som i söndags em. avgick från Eksjö till Nässjö, ut för mitt emellan Ormaryds och Nässjö stationer. På grund av någon felaktighet i maskineriet tog vattnet slut i pannan och tåget stannade. Detta var dock snart avhjälpt och tåget satte sig i rörelse, men icke framåt mot Nässjö utan tillbaka till Ormaryd. Ur en här befintlig pump hade man tänkt hämta vatten. Men trots att vi nu under lång tid välsignats med vatten i stora kvantiteter var brunnen vid pumpen tom, och vatten måste hämtas från en närliggande källa.
Sedan godsvagnarna lämnats kvar i Ormaryd, satte sig tåget i rörelse nu framåt mot Nässjö. Men ännu en gång stannade tåget. Intill banvallen skimrade nämligen en bäck, och ånghästen, som troligen ännu var törstig, måste också här dricka. Utan att stanna ytterligare någon gång fortsatte tåget till Nässjö, dit det anlände något över en timme försenat.

 

1886

E-T 1886 16/7
Virkesauktion.
Lördagen den 24 juli kl. 5 em. kommer genom auktion att försäljas vid järnvägsbron på Blankefalls ägor i Solberga s:n en stor mängd virke, bestående av sågblock, byggnadstimmer, slipers, stängselstolpar och props samt ett parti tall- och granved.
Holma den 16/7 1886. Johan Pettersson.

 

Hv N 1886 3/8
Kungörelse.
Undertecknade ägare utbjuda till salu 2 mantal frälse säteri Äskhult med underlydande frälsehemman 1/2 mtl Äskhultamålen, 1/4 mtl Lönås belägen i Norra Solberga socken, Södra Wedbo härad och Jönköpings län.
Denna egendom, som är wackert och beqwämt belägen mellan twänne fiskrika sjöar strax inwid den stora wägen som leder från Ekesjö stad till Nässjö ungefär en mil från hwardera af dessa ställen, 0,3 mil från Ormaryds jernwägsstation, är bebygd med corps de logis innehållande 8 rum och 2 kök, omgifwen af en rymlig trädgård med ädla buskar och fruktträd, kreaturshus för 8 hästat, 5 par oxar och 35 kor, rymlig ladugård och öfriga nödige ekonomihus.
Hela arealen utgör omkring 1.000 tunnland, hwaraf omkring 100 tunl. består af utmärkt god, wälskött och på lerbotten hwilande åkerjord, 200 tunnland äng, deraf största delen tjenlig till odling, 700 tunnl. utmark med goda beten, till större delen bewuxen med lång wacker timmerskog, hufwudsakligen af furu. samt löfskog till öfwer husbehof.
För 6 stycken till egendomen hörande jordtorp utgöras på egen kost 438 mans- och 212 qwinsdagswerken årligen.
Blifwande köpare kunna få öfwertaga ett i gården befintligt hypotekslån å c:a 19.000 kronor.

 

1887

E-T 1887 30/8
Utflykt.
Logen Sirius hade i söndags anordnat en utflykt till Ormaryd.
I lövklädda järnvägsvagnar skedde avfärden under musik av logens musikkår. Även vid framkomsten till Ormaryd, där Eksjö och Annebergs godtemplare mötte med sina standar lät musikkåren höra sig.
Efter välkomsthälsningar mellan vänner och bekanta tågade den till ca 200 personer stora skaran med musik och standar i täten till gården Övranäs, som hyrts för ändamålet. Sedan man druckit kaffe och inspektor J A Kraft från Jönköping hållit en kort bön, instiftades av honom en ny loge i Ormaryd, som fick namnet Betlehemsstjärnan. Till denna anslöt sig genast 17 medlemmar.
Sedan middag intagits höll herr Kraft ett nykterhetsföredrag och efter detta drack man kaffe i det gröna. Under eftermiddagens lopp anordnades sedan folklekar, i vilka ungdomen deltog av hjärtans lust till framemot kl. 7, då godtemplarna från Eksjö måste bryta upp för att kunna resa med sista tåget hem. Nässjö musikkår följde Eksjöborna till stationen, där den spelade en avskedsmarsch. Kl. 9 reste logen Sirius medlemmar hem till Nässjö, glada och nöjda över en synnerligen angenämt tillbringad dag i det gröna.

 

1889

E-T 1889 26/3
Virkestransporter via Ormaryds station.
Det goda slädföret under vintern har begagnats på vägen genom Hamnaryds skogar, som blivit sålda, och Ormaryds station. Tjogtals lass av vackra furor och granar har dagligen blivit framkörda till Ormaryd.
Skogsavverkningen som nu pågår i dessa vidsträckta skogar har blivit en god arbetsförtjänst under denna tid på året, då det annars inte finns så gott om arbete. Arbetet omfattar dels nedsågning av träden, framforsling till stationen och slutligen lastning på järnvägsvagnar.
Ormaryds station är nederlagsplats för kringliggande orters skogsalster. Förutom ovannämnda skogsprodukter, lastas här årligen hundratals famnar ved och björkkubb med mycket annat för vidare befordran på järnväg till skilda ställen. För transporterna utgår nästan dagligen ett extratåg.

 

E-T 1889 13/8
Av åskan splittrad jättegran.
Från Ormaryd skrives: Under åskvädret den 7 augusti slog blixten ned i en omkring 100 fot hög gran som stod strax söder om Ormaryds station vid vägskälet till Näs. På norra sidan splittrades granen från toppen och ända ned till roten. Om den ofantliga kraft som utvecklats vid splittringen av detta sekelgamla träd, vittnar de stora grenar med åtföljande trästycken som blivit slungade flera famnar bort från stället.

 

E-T 1889 10/9
Folkfest i Ormaryd.
I söndags em. var en folkfest anordnad vid Ormaryds järnvägsstation, vilken bevistades av ett hundratal personer. Ungdomen anordnade lekar i det gröna, men något egentligt folkliv ville inte gärna komma igång. Det viktigaste för en tillställning av detta slag är musik och denna saknades tyvärr. Folkfesten var antagligen anordnad av platsens godtemplare.

 

E-T 1889 19/12
Stor skogsavverkning i Ormarydstrakten.
Den stora skogsavverkning, som pågick under några månader på egendomen Hamnaryd i vintras, har nu åter börjat. Tjogtals lass med skogsvirke köras dagligen därifrån och till Ormaryds station, för att därifrån på järnväg forslas till Nässjö ångsåg. Här förvandlas de vackra furorna till plank och bräder för att sedan sändas ut på handelsmarknaden.

 

1890

E-T 1890 28/1
Olyckshändelse.
Då husaren Törnqvist från Kårarp förra lördagen var sysselsatt med sågning vid Ormaryds kvarn fick han tre fingrar på sin högra hand illa skadade. Av någon oförklarlig anledning hade han kommit för nära sågklingan. Törnqvist följde med aftontåget till Nässjö för att söka hjälp hos doktor Stridbeck.

 

1891

E-T 1891 3/4
Fastighetsauktion.
Måndagen den 13/4 låter Anders Pettersson i Grindstugan under Blankefall genom auktion försälja den därvarande stugbyggnaden bestående av 4 rum samt uthus, med tillträde den 14/4.
Danstorp den 24/3 1891. F E Gustafsson.

 

E-T 1891 9/6
Hela byken flög åt luften.
En mindre vanlig naturtilldragelse ägde rum vid Ormaryds järnvägsstation i fredags eftermiddag. En klädtvätt som tillhörde stationsinspektoren var uthängd för torkning. Trots att vädret var lugnt kom plötsligt en virvelvind eller mindre cyklon och lyfte klädesplaggen så högt upp i luften att de knappt syntes. Under denna luftfärd drog några av plaggen iväg åt sydost och blev med svindlande fart indragna i ett moln, där de tycktes försvinna. Den övriga tvätten kom så småningom ned men blev till stor del hängande i toppar och grenar på den närbelägna skogen, varifrån den endast med möda och svårighet kunde tagas ned.

 

1892

E-T 1892 22/1
Byggnation.
Beslut av Ormaryds nykterhetsförening att bygga en samlingslokal i samhället.

 

E-T 1892 22/7
Swinauktioner.
Swinauktioner i Ormaryd, Nyqwarn, Elmeshult och Anneberg.
Aug Ingesson.

 

E-T 1892 29/7
Till salu.
Utsädes gråråg med 95 % grobarhet wid Hamnaryd.

 

E-T 1892 16/8
Förbjuden jagt och bärplockning.
All jagt å Gisshult, Bänarp, Gimmarp och Ugglekärr är förbjuden.
All jagt och bärplockning å egorna till Holma är förbjuden.

 

E-T 1892 25/11
Handelsaffär i Ormaryd.

Undertecknad har vid Ormaryds järnvägsstation öppnat diversehandel, vilken härmed rekommenderas till allmänhetens välvilliga hågkomst. Goda varor och billiga priser utlovas.
S J Bäckström.

 

1893

E-T 1893 10/2.
Auktion.
Entreprenadauktion hålles vid Ormaryds järnvägsstation den 17/2 kl. 2 em. å uppförandet av ett missionshus därstädes. Storleken är bestämd till 25 x 16 alnar och i övrigt enligt upprättad ritning.
Ormaryd den 1 februari 1893. Byggnadskommittén.

 

E-T 1893 14/2
Svårt i backarna.
Då morgontåget den 11/2 från Eksjö anlände till Ormaryds station förmådde ej de båda maskinerna arbeta fram tåget vid sluttningen av det s.k. Korpaberget, utan halva tågsättet måste kopplas av.

 

E-T 1893 18/8
Invigning av missionshuset.
Söndagen den 27/8 med början kl. 10 fm. kommer Ormaryds nya missionshus att invigas, då flera präster och lekmän kommer att närvara.

 

1895

E-T 1895 23/7
Utflykt.
En lustfärd till Marietorps kulle anordnar templet 110 Nässjö den 28/7. – Utflykten går nästa söndag fm. med 11-tåget till Ormaryd, varifrån färden går till den för sin vackra utsikt mycket omtalade Marietorps kulle. Vår präktiga stationssextett medföljer, varjämte föredrag av välkänd talare kommer att hållas.

 

1896

E-T 1896 18/2
Anställning.
En statdräng med goda betyg, vars hustru kan deltaga i arete samt en sommarpiga får plats på Äskhult.
Gårdskontoret.

 

E-T 1896 18/2
Körförtjänst.
Körförtjänst från Åskhult till Nässjö.
Herr Rosenqvist Äskhult.

 

E-T 1896 21/2
Ledig torplägenhet.
Torplägenheten Smedhemmet under Åskhult ledig att tillträda 14/3.

 

E-T 1896 21/2
Järnvägsmissöde.
Ett järnvägsmissöde av lyckligtvis obetydlig art inträffade vid Ormaryds station i går afton, då tåget nr 5 passerade ingångsväxeln till stationens huvudspår. Här urspårade nämligen en godsvagn helt och hållet, samt två andra med var sitt hjulpar. Med den långsamma fart som tåget hade, skedde ingen skada på vare sig vagnar eller spår. Sedan vagnarna efter en stunds arbete kunde lyftas upp fortsatte tåget till Eksjö.
Dessförinnan hade dock snälltåget till Nässjö måst sändas förbi stationen. Detta var vid avgången från Eksjö några minuter försenat, men ankom till Nässjö i god tid.
Anledningen till missödet är ej ännu klargjord. Så mycket är dock utrönt att tjänstgörande stationsföreståndaren icke låtit någon försumlighet komma sig till last. Han hade kort före tågets ankomst inspekterat växeln, som då var klar.

 

E-T 1896 25/2
Järnvägsmissödet vid Ormaryd.
Järnvägsmissödet vid Ormaryd i torsdag afton uppstod genom en rall, som efter en undersökning visat sig stå på spåret utanför växeln vid tågets ingång. Den kastades ur spåret av lokomotivets gardjärn och sköts framför lokomotivet till växeln. Där tilltrycktes växelns öppna tunga, så lokomotivet gick in på sidospåret. Rallen krossades, växeln bräcktes sönder och urspårningen skedde. Vem som ställt rallen på spåret har ej kunnat utredas.

 

E-T 1896 23/2
Tidningsabonnemang.
Vid Ormaryds poststation har för i år abonnerats på följande tidningar: Eksjö-Tidningen 43 ex., annonsblad till tidskrift för Lantmän 9 ex., Allers Familje-Journal 3 ex. Ytterligare 36 olika tidningar med sammanlagt 120 ex. Ormaryd är ”med sin tid” och läslusten är mycket stor.

 

E-T 1896 12/3
Olyckshändelse.
En olyckshändelse har strax före kl. 4 i em. inträffat vid järnvägsstationen i Eksjö. Rättaren Pettersson från Glömminge i N. Solberga var sysselsatt med att lasta halm på en järnvägsvagn, då han störtade ned från denna och slog huvudet hårt i marken. Han blev liggande sanslös, och antagligen är huvudskålen spräckt samt har erhållit flera andra skador. Olyckan gick till så, att då Pettersson skulle med ett rep dra åt en presenning över den lastade vagnen, brast repet och han störtade baklänges ned. Han erhöll genast läkarevård och forslades med en sjukbår från lasarettet till sin broder sågare Pettersson i Kvarnängen söder om staden.

 

E-T 1896 16/3
Förvärv av byggnadsplan.
Förtjust i Ormarydstrakten med dess friska skogsluft synes en Stockholmsbo, protokollsekreterare Tegnér ha blivit. På Södra Ängs ägor har han förvärvat en byggnadsplan och under instundande vår ämnar han här uppföra en egen sommarvilla. Här kan han skild från stadslivets buller hämta vederkvickelse för sig och familjen.

 

E-T 1896 26/3
Nässjö–Oskarshamns Järnvägs AB:s extra stämma.
Besiktningsmännens utlåtande om bangårdar och husbyggnader: Ormaryds station. Vintertiden försiggår här en rätt avsevärd virkestransport, och under sommaren är persontrafiken tidtals betydlig. Därför bör ett nytt stationshus uppföras på annan plats istället för det gamla, som är illa beläget och till sin beskaffenhet mycket dåligt. Godsbod, vedbod och lastkaj, som stationen nu saknar, uppföres, och en plattform av behövlig längd anlägges. Ett nytt genomgående spår anlägges på stationens norra sida med sina båda växlar indragna i huvudspåret framför det nu befintliga. Från detta nya spår utlägges ett stickspår åt väster fram till vägen. Behövlig jord för spåranläggning och upplagsplats å stationens norra sida inköpes till en bredd av 30 meter och sträcker sig från stationens östra växel till vägen utanför den västra.

 

E-T 1896 27/3
Försäljning.
Patron A R Rosenqvist har sålt 2 mtl Äskhult till R von Schéele å Hägganäs N Sandsjö med tillträde 1/5. Köpesumman är obekant.

 

E-T 1896 27/3
Sammanträde..
N Solberga nötboskapsförenings sammanträde med A R Rosenqvist.

 

E-T 1896 21/4
Auktion
Stor auktion å Äskhults säteri Norra Solberga.
Tisdagen den 28/4 kl. 1 på dagen låter på grund af egendomens försäljning, Landtbrukaren Herr A R Rosenqvist försälja alla sina dervarande yttre inventarier såsom: Kreatur: 32 st unga kor, 3 1/2 par unga vackra oxar, 5 st hästar deraf en hingst, 8 år kopparfärgad, …
Åkerbrukdredskap: bl.a. 1 stenvagn, 1 stenbjörn, 1 hästräfsa, fjedervagnar, last-, mjölk- och åkvagnar, 1 kärra och 1 släde.
Såginventarier: 1 större och 2 mindre sågklingor med axlar och remtrissor, 2 st nya hjulnålar, 1 större trähjul, nästan nytt.
Loginverntarier: 2 st nästan nya tröskverk, 1 Valla harpa, 1 hackelseverk, 1 triör m.m.
Diverse: 1 rofmaskin, 1 potatisqvarn, 2 st dranklårar, 1 större gryta, 1 stort parti sädesstör och linor, handredskap, oxok och tömmar, stenborr och släggor, ett piano m.m.
Mejeriinventarier: 1 handseparator som skummar 130 liter i timmen, mjölkkylare och transportkärl, 1 mjölkkar och 1 kärra m.m.

 

E-T 1896 3/7
Eldsvådetillbud.
Tillbud till eldsvåda yppade sig igår em. i stationshuset i Ormaryd, då en bunt gammalt trassel, förvarat i bagageutrymmet, fattade eld. I och för något arbete hade en trasselsudd genomdränkts med rovolja och efter användandet lagts tillbaka igen tillsammans med den gamla trasseln som var genomsyrad av fotogen. Knappt ett par timmar därefter blossade elden upp, men den observerades som väl var i tid innan den hann riktigt bryta upp eller åstadkomma någon skada.
Hade elden uppstått under natten genom självantändning av den med olja genomdränkta sudden, så hade säkerligen hela stationshuset brunnit ned.

 

E-T 1896 22/9
Stenkastning i Ormaryd.
Ett överfall var utan minsta orsak ett par personer utsatta för, då de i söndags kväll passerade allmänna vägen mellan Ormaryds station och Anneberg. Man började strax utanför stationen att kasta sten mot dem och fortsatte så närmare en kilometer. Till slut måste de anfallna söka skydd i en närbelägen gård. Som tur var träffade ej stenarna sitt bestämda mål. Månne ej lagen har ett ord om överfall av sådan art? frågar en insändare, som påstår att de överfallande, omking sex eller sju, var från Ormaryd.

 

1897

E-T 1897 25/6
Utfärd.
Eksjö och Nässjö Metodistförsamlingar hade igår utfärd med tåg till Ormaryd, anordnad av den förstnämnda församlingen. Med de olika tågen möttes från båda hållen en stor mängd människor, så att 600-700 personer inalles torde ha deltagit i utflykten.
Man fick slå sig ned i det gröna på Näs’ ägor, här hölls predikningar av metodistpastorerna Envall från Eksjö och Landin från Nässjö. Middag intogs ur medhavda förråd i det gröna.

 

1898

E-T 1898 9/4
Nytt stationshus.
Nytt stationshus vid Ormaryd är fråga om att uppföra. Det nuvarande är nämligen ganska bristfälligt. Något beslut om byggnadens beskaffenhet är emellertid ej ännu fattat av vederbörande.

 

E-T 1898 26/4
Egendomshandel.
2 ½ mtl Äskhult har i onsdags af ägaren R von Schéele försålts till herr Abraham Gistafsson i Karlskrona för 50.000 kr med tillträdesrätt den 1/11. Gröda och inventarier ingingo ej.

 

E-T 1898 7/6
Anbud.
Anbud å uppförandet av ett nytt stationshus i Ormaryd insändes till järnvägsstyrelsen före den 20 dennes. Ritning och materialförslag finnes till påseende på baningenjörsexpeditionen här.
Eksjö den 6/6 1898. Styrelsen.

 

E-T 1898 5/7
Ormaryds nya stationshus.
Vid entreprenadauktion som hölls inför järnvägsförvaltningen å ett nytt stationshus av sten i Ormaryd, har lägsta anbudet avgivits av byggmästaren F Magnusson i Tigerstad, Mörlunda. Arbetet skall påbörjas i dagarna, och huset skall vara under tak den 1 november i år.

 

E-T 1898 14/10
Auktion.
Lösöreauktion den 31/10 i Äskhult. Patron R von Schéele låter i anledning av egendomens försäljning och afträde i höst försälja hela sitt yttre lösöre.

 

1899

E-T 1899 27/1
Egndomshandel.
Fabrikören C A Jonsson i Hvetlanda har af godesegaren S Ponén på Anneborg tillhandlat sig egendomen Äskhult med ynderlydande tillsammans 2 ½ ,tl för 50.000 kr.

 

E-T 1899 10/2
Arrende.
2 ½ ntl Äskhult är ledigt till arrende den 14/3.
Jonsson, Hvetlanda.

 

E-T 1899 7/4
Skogsarbete.
För varaktig och daglig sparr- och sliperhuggning till juni månads utgång detta år på Hamnaryds skogar vid Ormaryds järnvägsstation, är undertecknad i behov av 30 stycken i yrket skickliga arbetare nu genast. Högsta möjliga arbetslön lovas åt alla dem som genast vill anmäla sig och upptaga arbetet. Även behövs genast till samma skog 25 stycken propshuggare. I hugglön för propsen betalas upp till 2 kr 25 öre per 1 000 löp-fot.
Arbetets förmän, som träffas i skogen och vid Ormaryd dagligen, anvisar bekväma logier åt nya arbetare. Fri resa på järnvägen till Ormaryd erhåller var och en som nu genast anmäler sig till detta arbetet.
Eksjö den 6/4 1899. L J Johansson.

 

E-T 1899 9/5
Skogseld.
I lördags förmiddag antände uppgående tåget till Nässjö en skogsdunge på Näs’ ägor vid Ormaryd, men elden släcktes snart av tillskyndande personer.

 

E-T 1899 11/7
En gård som ligger öde.
Egendomen Äskhult, vackert belägen nära landsvägen mellan Nässjö och Eksjö vill märkvärdigt nog ingen kännas vid som ägare. Förhållandet är att under de senaste 4 åren egendomen genom köp och byten bytt om ägare 5 à 6 gånger, och ha derunder till sist sådana invecklade transaktioner uppkommit som för den oinvigde äro svåra att förstå. Den som srenast uppgifvits som ägare af egendomen, en person från Hvetlanda, har förklarat sig icke vilja taga någon befattning med den. Och därför ligga åkrarna nu osådda och igenväxta med ogräs, och ängarna få stå oslagna. Torparna slippa utgöra föreskrifna dagsverken och hafva sålunda ett värkligt klang- och friår. Kreaturen från gårdarna som gränsa intill taga sig ofta extra förplägningar på de gräsrika ägorna. Ty ingen finnes som bryr sig om att sätta de förfallna gärdesgårdarna i stånd. Det kommer sannolikt att bestämmas vid domstol vem som skall “bli fast” såsom ägare.

 

E-T 1899 18/7
Arbete för torpare.
De två torparna id Äskhult kunna dock ej hoppas på ett sådant klang- och friår som tidigare uppgifvits. Tills slutet af april fingo de fullgöra sina skyldigheter, och de förmoda att gården snart åter säljes och kommer under bruk.
Torparna ha så godt de kunnat sökt iståndsätta de förfallna gärdesgårdarna, men ej kunnat göra det tillräckligt, då de saknat dragare att köra fram det huggna gärdslevirket med.

 

E-T 1899 25/7
Till salu.
Anbud på gamla stationshuset vid Ormaryd, samt en vagnbod vid Eksjö station emottages intill den 10 augusti av Trafikchefen, Nässjö–Oskarshamns Järnväg.

 

E-T 1899 1/9
Förbjuden jakt.
All jakt på bla.a Äskhults egor förbjudes.

 

E-T 1899 15/9
Egendomstvist.
Egendomstvisten angående Äskhult är afgjord. Målet behandlades vid Östra häradsrätt, och fabrikör C A Johansson, Hvetlanda står som ägare. Egendomens pris skulle vara 50.000:- och fastighetens 62.000 kr. – Nu aflopp det hela lindrigt nog.

 

E-T 1899 sept
Flera tidningsartiklar som berör anläggandet av ett vilohem i Ormaryd.

 

1900

E-T 1900 2/3
Leverans av säd.
C:a 80 tunnor utsädeshafre önskas köpa.
Vagnmakaren C A Jonsson Hvetlanda.

 

E-T 1900 1/6
Dödsffall.
Ägaren till Äskhult C A Jonsson i Hvetlanda afled i dag, lunginfl.

 

E-T 1900 31/7
Utfärd.
NOJ och HNJ anordnar söndagen den 5/8 en Lustresa från Eksjö och Ormaryd till Köpenhamn. Biljettpris till Helsingborg och åter kr 5:-.

 

E-T 1900 28/8
Rikstelefon i Ormaryd.
Detta utgör för närvarande ett önskemål, och krafter har satts igång för att få det förverkligat. Igår hölls ett sammanträde vid stationen med anledning härav, men man kom då ej till något resultat, utan ett nytt sammanträde skall hållas på lördag i Eksjö.
Visserligen är det förenat med stora kostnader att ingå i rikstelefonnätet, men tar man hänsyn till alla de fördelar som en telefon giver, så torde uppoffringarna snart vara ersatta. I synnerhet om man är bosatt på landet kan telefonen minska antalet stadsresor, budskickningar och brev m.m. i betydlig mån.
En icke oväsentlig sak är även att i händelse av hastigt påkommande sjukdomsfall med hjälp av telefonen komma i ögonblicklig förbindelse med läkaren. Av honom kan man få besked om vad som är att göra för den sjukes vård tills läkaren kommer.

 

E-T 1900 4/9.
Telefon till Ormaryd.
Telefon till Ormaryd blir nu en verklighet, då 6 abonnenter tecknade sig vid sammanträdet i Eksjö i lördags. Abonnenterna är: Herrar K Hultberg i Näs, fanjunkare Bäckström, byggmästare J Abrahamsson, Vilohemmet i Ormaryd, L J Johansson i Hamnaryd, C Collander i Brevik samt Broarps Gästgivaregård.
Växelstationen skall enligt överenskommelse för de närmaste 5 åren förläggas hos fanjunkare Bäckström mot en årsavgift om 10 kr pr abonnent. Anläggningen till Ormaryds station skall påbörjas redan i höst, så att ledningarna i sin helhet kan vara färdiga till i november eller december.

 

Ormaryds station var även postanstalt. Här visas några stämplar.

E-T 1900 14/9
Utfärd till Ormaryd.
En utmarch till Korpaberget företogs i onsdags av allmänna läroverkets lärjungar under sina lärares ledning. Avmarschen från Eksjö skedde med bantåg 11.22 fm. till Ormaryd, och härifrån tågade man till fots upp på berget. Sedan en stund tillbringats på denna plats med sin sällsynt vackra utsikt över berg, dalar och vattendrag anträddes återmarschen till Ormaryd. Härifrån skedde hemfärden med extra tåg vid 3-tiden på eftermiddagen.

 

 

 

E-T 1900 9/11
Rikstelefon.
Rikstelefonlinjen mellan Eksjö och Ormaryd har idag blivit färdig och likaledes anknytningslinjen till Näs. De andra anknytningslinjerna till Brevik, Broarp och Hamnaryd blir klara att begagna i morgon.

 

1901

E-T 1901 1/2
Rikstelefonen i våra bygder.
Anläggning av växelstation i Ormaryd, med förbindelseledning till Eksjö har betingat en kostnad av kr. 2 600.

 

E-T 1901 8/2
Telegrafen i Ormaryd.
För in- och utväxling av sådana telegram som är avfattade på språket samt utväxlas med orter inom Sverige, Norge och Danmark, har öppnats bl.a. vid växelstationen i Ormaryd.

 

E-T 1901 2/4
Eldsvåda.
Natten till lördagen (30/3) nedbrann till grunden det nära Ormaryds järnvägsstation vackert belägna och väl inredda vilohemmet Villa Corona. Elden upptäcktes ej förrän vid 11-tiden på natten, då lågorna slog ut genom fönstren, och med det samma stod hela huset i ljusan låga, Människor som kommit tillstädes kunde ingenting göra att förhindra det härjande elementets framfart. Byggnaden var försäkrad i ”Swea” för 7 000 kr.

 

E-T 1901 17/5
O B S !
2 st. järnvägsarbetare får stadigvarande arbete vid Ormaryd, om snar anmälan göres hos Banmästaren F L Johansson i Eksjö.

 

E-T 1901 28/5
Inkomstbeskattning.
N. Solberga kommuns beskattning för inkomst med högre belopp än 800 kr/år: På 1:a plats kommer Annebergs Tändsticks AB men kronor 62 553:- och på 2:a plats Ormaryds station med kr. 5 673:-.
Stationsmästare E W Söderqwist i Ormaryd taxerades till kr 1 171:-.

 

E-T 1901 2/7
Lysning.
Lysning till äktenskap avkunnades i söndags i N Solberga kyrka emellan stationskarlen vid Ormaryds järnvägsstation Jonas Ivar Hasselberg och fröken Jenny Katarina Charlotta Johansson i Henriksberg under Näs.

 

E-T 1901 19/7
Tillkännagivande.
Tillkännagives att varje olovligt tillgrepp av grus på såväl Blankefalls som dess husartorps ägor varder vid laga ansvar förbjudet. Till var och en som anmäler till vederbörande ägare förbrytelse mot nämnda förbud utlovas 5 kr, så snart den brottslige blivit fälld vid domstol.
Blankefall den 17 juni 1901. Ägarna.
(Under tiden för järnvägens byggnad togs betydande mängder grus ur denna täkt).

 

E-T 1901 4/10
Konserter.
Fonografkonserter har hållits i Ormaryds missionshus i tisdags och onsdags afton av predikant S Samuelsson från Gottland. Konserterna har varit talrikt besökta och en var har med stort intresse åhört det omväxlande programmet. Ormaryds sångförening sjöng in en sång i fonografen, vilken strax återgavs med förvånande ljudstyrka och till de närvarandes stora belåtenhet. (Inslaget spelades sedan upp bl.a. i Hults missionshus veckan därpå).

 

1902

E-T 1902 7/3
Till salu.
En stugubyggnad under Blankefall, N. Solberga s:n, kallad Grindstugan, med en jordplan, vars förpantningstid utgår 1923 och är belägen c:a 6 km från Nässjö är till salu. Uppgörelse sker med ägaren på stället.

 

1903

E-T 1903 5/6
Arbetare.
8 à 10 dugliga arbetare får sysselsättning med upptagning av torv vid Ormaryds station på järnvägens mosse. Dagpenning kr 1:80.

 

1904

E-T 1904 11/10
Annebergs järnvägsfråga.
För någon tid sedan var det fråga om att bygga ett järnvägsspår mellan Anneberg och Solberga. En järnväg mellan Anneberg och Ormaryd är nu starkt påtänkt.

 

1905

E-T 1905 8/9
Olycksillbud.
Ett hotande tillbud till järnvägsolycka inträffade i onsdags på linjen Nässjö–Ormaryd. Då nedgående snälltåget passerade Blankefall hoppade en oxe upp på banvallen. Denne tillhörde hemmansägaren August Karlsson i Blankefall, och trots att tågets alla bromsar ögonblickligen slogs till, var det omöjligt att undvika en sammanstötning med oxen. Denna hade först hoppat över järnvägsstängslet och ställt sig i en buske. Då tåget kom i full fart utför den branta lutningen blev oxen skrämd och tog ett språng upp på banvallen. Lokomotivet, som gick över oxen och totalt sönderkrossade honom, spårade ur och gick på syllarna omkring 75 meter. Lyckligtvis uppstod ingen skada på vare sig människor eller egendom. Tåget blev emellertid en timma försenat.

 

1906
E-T 1906 19/1
Telefonkatalog.
Telefonkatalog över abonnenter tillhörande Eksjö Telefonstation med underlydande stationer i Hult, Ormaryd och Västra Ryd, är utkommen och kan erhållas på Eksjö-Tidningens kontor mot ett pris av 35 öre.

 

1907

E-T 1907 2/8
Stort tågsätt.
Det största tågsätt, som förts fram på Nässjö–Oskarshamns Järnväg torde med säkerhet ha varit det som avgick från Nässjö kl. 9.38 i morse. Tåget utgjordes av ej mindre än 60 vagnar, vilket till och med blev järnvägens nyanskaffade lokomotiv för tungt. I Ormaryd måste nämligen 20 av vagnarna kopplas av, medan resten fortsatte till Eksjö.

 

E-T 1907 3/9
Annonser.
Ett dussin virkeskörare erhåller genast under en à två månader arbete med körning av aspvirke från Ormaryds och Solberga stationer till Annebergs Tändsticksfabrik, mot en körlön av resp. 9 och 6 öre per kubikfot.
Önskas anbud: 50 st. nya järnvägsgrindar. Svar till järnvägsbyggnaden, Ormaryd.

 

E-T 1907 29/10
AOJ.
Järnvägsbyggnaden Ormaryd–Anneberg bedrives nu med all fart och har redan fortskridit så långt att rälsläggningen troligen avslutas under innevarande vecka.
Vid kommunalstämma i N. Solberga socken den 2 juni beslutades att teckna aktier i den nya järnvägen till ett belopp av 10 000 kr. Besvär över detta hade anförts av stationsinspektor A Uhrfeldt i Solberga m.fl.

Under hösten förekommer åtskilliga tidningsartiklar om Annebergs–Ormaryds Järnväg, men dessa är redovisade i boken om AOJ från 1977.

 

1908

E-T 1908 16/6
Koncession.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen tillstyrker koncession å anläggning av järnväg med 600 mm spårvidd från Annebergs Tändsticksfabrik i N. Solberga socken till Ormaryds station vid Nässjö–Oskarshamns Järnväg. Tillstyrkandet avser även persontrafik.

 

1909

E-T 1909 22/1
Tågmissöde vid Ormaryd.
I tisdags afton råkade vid växling med tåget som avgår från Ormaryd till Nässjö kl. 4.21 em. en vagn lastad med aspvirke spåra ur med ena hjulparet vid västra växlarna. Efter att man omkring en timmes tid förgäves sökt lyfta vagnen med domkraft, måste man lasta av vagnen. Därefter gick det rätt snart att ställa till rätta och tåget kunde fortsätta, nära 2 timmar försenat. Ingen människa skadades.

 

E-T 1909 26/3
Anneberg–Ormaryds järnväg.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har meddelat tillstånd till öppnade av allmän trafik av Anneberg–Ormaryds Järnväg.

 

E-T 1909 6/4
Ny poststation.
Ny poststation öppnades igår vid den å järnvägslinjen Smålands Anneberg–Ormaryd belägna trafikstationen Smål. Anneberg.

 

E-T 1909 17/9
Utflykt.
På utflykt var igår eleverna vid Eksjö realskola under sina lärares ledning. Utflykten företogs till Bokdungen invid Anneberg–Ormaryds Järnväg, och dagen i det fria tillbringades på det angenämaste sätt.

 

E-T 1909 1/10
Tidtabell.
Tidtabell för Anneberg–Ormaryds Järnväg fr.o.m. den 1 oktober:

 

Smålands Annaberg Avg.   6.45   10.20   3.00   Ank.   8.07   12.22   4.52
Ormaryd                     Ank.   7.07   10,42   3.22    Avg.   7.45   12.00   4.30

 

1910

E-T 1910 7/6
Utflykt.
Utflykt till Ormaryd företog i lördags elever och lärare vid Nässjö samskola. Utflykten gynnades av det härligaste vårväder, och ungdomarna njöt i fulla drag av sommar och frihet. Kl. 9.16 em. återvände de från den lyckade utfärden.

 

1911

E-T 1911 7/2
Stationskarl.
Till stationskarl i Ormaryd har från och med den 1 februari transporterats stationskarlen H Jonsson från Berga.

 

E-T 191 7/2
Bröllop.
Bröllop firades förra söndagen i Ormaryd, då stationskarlen Tufve Tufvesson sammanvigdes med fröken Elsa Bladh, dotter till skomakaremästare J A Bladh och hans maka. Vigseln förrättades i missionshuset av kyrkoherde Hallberg i Flisby, som även höll ett anslående tal.
Efteråt gav brudens föräldrar middag för de till över ett hundratal uppgående gästerna. Ett 30-tal lyckönskningstelegram anlände, och den ståtliga festen fortsattes även på måndagen.

 

Detalj av Generalstabens topografiska kartaöver bygden kring Ormaryds stationssamhälle omkring 1910, då järnvägen till Anneberg var nybyggd.

 

E-T 1911 27/10
Avsked.
Stationsföreståndare C V Söderqvist i Ormaryd har inlämnat ansökan om avsked med pension fr.o.m. den 1 jan 1912. Herr Söderqvist åtnjuter till denna tid sjukpermission, och stationen förestås av kontorsbiträdet Pettersson. Stationsföreståndarebefattningen har förklarats till ansökan ledig och ansökningshandlingarna skall vara inne den 1 november.

 

1912

E-T 1912 4/12
Ny stationsinspektor.
Till stationsinspektor vid Ormaryds järnvägsstation med tillträde den 1 januari 1912 har antagits överkonduktören Emil Lindgren härstädes.

 

E-T 1912 14/2
Tågurspårning.
En tågurspårning ägde igår på förmiddagen rum på Ormaryds järnvägsstation. Godståget som skulle anlända till Nässjö kl. 9.11 fm. höll på att växla på Ormaryds station. På grund av för tidig omkastning av en växel spårade en vagn ur. Några större skador uppstod ej, men tåget blev genom missödet försenat en timme.

 

E-T 1912 27/3
Gångbiljett på NOJ.
På förekommen anledning tillkännagives, att det är förbjudet att gå på järnvägslinjen utom för dem, som inneha gångbiljett. Var och en som beträder banan utan att vara därtill berättigad, riskerar att bli åtalad.
Eksjö den 24/2 1912. Trafikchefen.

 

E-T 1912 13/5
Olyckstillbud.
Tillbud till svårare olyckshändelse inträffade i tisdags på Ormaryds station. Med tåg från Smål. Anneberg ankom en kvinna, som skulle med middagståget fortsätta till Nässjö. Emellertid försummade hon, att i rätt tid stiga på tåget, och sedan detta satt sig igång försökte hon hoppa upp på sista boggievagnens fotsteg. Detta lyckades ej bättre, än att hon föll ned mellan tåget och plattformen. Sedan kom hon emellan vagnshjulen och hamnade till sist under vagnarna mellan rälerna. Tåget stoppades så fort ske kunde, och det visade sig nu, att hon märkligt nog sluppit undan äventyret med blotta förskräckelsen.
Till all lycka kom efter den vagn, på vilken hon försökte hoppa upp, en postkupé med högt underrede. Hade i stället en annan boggievagn kommit efter, skulle sannolikt dennes boxar fattat tag i kvinnans kläder, och utgången hade säkerligen ej blivit så lycklig som nu.

 

E-T 1912 19/6
Anneberg–Ormaryds Järnväg.
I samband med utställningen och lantbruksmötet i Eksjö under dagarna den 21 – 30 juni avgår extratåg från Smål. Anneberg kl. 8.15 em. och åter från Ormaryd hl 9.08 em.
Trafikchefen.

 

E-T 1912 19/8
Hjulaxelbrott
Ett hjulaxelbrott på tendern till tåg nr. 4 som avgår från Eksjö kl. 8.15 fm. inträffade idag mellan Ormaryd och Nässjö. Tåg avgick från Eksjö med ny axel, och medan arbetet pågick med att sätta dit denna, anordnades möteståg. Dessa utväxlade post och passagerare vid platsen där missödet inträffat. Vid 2-tiden var skadan avhjälpt.

 

1913

E-T 1913 10/3
Tågmissöde.
Då det godståg som avgår från Eksjö till Nässjö kl. 4.40 i lördags, draget av två lok, kommit till Breviksbacken, brast dragstången på det första loket, så att hela tåget fick gå tillbaka till Eksjö.
Sedan snälltåget från Nässjö ankommit hit och skadan blivit avhjälpt fortsatte den avbrutna färden till Nässjö, men betydligt försenad.
Ovan nämnda godståg kommer ej hädanefter, enligt meddelande från trafikchefsexpeditionen, att göra något uppehåll i Brevik. Därför uppmanas resande dit, att i stället använda sig av snälltåget nr. 6, som avgår från Eksjö kl. 4.07 em.

 

E-T 1913 18/8
Nytt tågmissöde.
Ett litet tågmissöde inträffade i lördags morse på Ormaryds station. Med tåget, som avgår från Eksjö kl. 8.15 fm. och anländer till Nässjö kl. 9.11, företogs växling på Ormaryds station. Därvid spårade en med timmer lastad vagn ur vid en växel och spärrade trafiken på huvudspåret. Stationspersonalen grep raskt in med att få upp vagnen på spåret igen, vilket lyckades genom att lägga under några grova stockar. Tåget blev c:a 20 minuter försenat.

 

E-T 1913 20/10
Olyckshändelse.
Kvinna överkörd av tåget på Nässjö–Oskarshamns järnväg c:a 4 km från Nässjö. Hon avled kort efter det hon blivit intagen på Eksjö lasarett. Hennes namn var Charlotta Lindqvist, Erikabo.

 

E-T 1913 19/11
Samtrafik.
Samtrafik i persontrafiken mellan Smålands Anneberg, Eksjö och Nässjö samt vice versa kommer fr.o.m. den 1 dec. att anordnas. Denna åtgärd kommer säkerligen att hälsas med tillfredsställelse av den resande allmänheten. Nu kan man t.ex. ej lösa biljett direkt från Eksjö till Sm, Anneberg, utan måste först till Ormaryd och där lösa ny biljett till bestämmelseorten.

 

E-T 1913 21/11
Godsfinka på drift.
På drift råkade i onsdags mellan kl. 2-3 em. en godsfinka på Ormaryds bangård, varifrån den genom vinden drevs ut på linjen åt Eksjö-hållet till. Banvakten i Brevik fick se vagnen i stark fart rulla förbi. Han satte genast efter den bortflyende finkan på en rall och lyckades slutligen nära Eksjö hinna upp och få håll på vagnen. Den infördes sedan till bangården vid Eksjö station. Till all lycka gick inget tåg på linjen, när vagnen var ute och reste på egen hand. Hade så varit fallet, kunde lätt en svårare olycka ha inträffat.

 

1914

E-T 1914 5/6
Tågmissöde på NOJ.
På loket å tåg nr. 16 uppstod i fredags något fel i närheten av Ormaryd, så att en hjälpmaskin fick lov att rekvireras från Eksjö. Missödet förorsakade att tåget blev c:a en timma försenat.

 

1915

E-T 1915 4/1
Lokskada på NOJ.
Då det tåg på Nässjö–Oskarshamns Järnväg som anländer från Nässjö till Eksjö kl. 5.40 em. i onsdags hunnit mellan Nässjö och Ormaryd uppstod skada på loket. Därför måste ett reservlok utgå ifrån Eksjö, och detta införde det skadade loket till Ormaryd. Härifrån infördes det av ett senare kommande godståg till Eksjö. Det tåg som utsattes för missödet blev så försenat, att det anlände till Eksjö först vid 7-tiden.

 

E-T 1915 4/8
Utflykt.
Utflykt var i går anordnad av Nässjö folkhögskolas elever, lärare och lärarinnor ut till Korpaberget vid Ormaryd. Här tillbragtes den vackra sommardagen under gemytlig och glad sinnesstämning. På eftermiddagen uppvaktades fru Alice Tegnér, som under sommaren bor ute vid Ormaryd. Tal hölls av rektor Boethius, och eleverna sjöng flera av fru Tegnér komponerade sånger. Hemresan skedde med tiotåget på aftonen.

 

E-T 1915 20/12
En liten midvinterepistel från Ormaryd.
En främling, som med jullängtan i hågen, far Ormaryd förbi och flyktigt uppfångar en skymt av samhället genom kupéfönstret ur adventsdiset, får inte mycket begrepp om vad Ormaryd är. Och det tordes även finnas de, som menar att detta samhälle föga gör skäl för en ”fyratummare” i tidningsspalten nu i julträngseln. Men vänta bara så skall strax djärvheten förklaras.
Medan jag ännu var en främling för Ormaryd, fick jag ett intryck av detta samhälle som nästan omedvetet bet sig fast. Minnet förde mig vid åsynen av Ormaryd långt uppåt Norden till Dalarna och – Rättvik. Ja, just Rättvik, le gärna och skratta hjärtligt, det missunnas inte i dyrtiden. Men det är sant att där finnes något sublimt, vackert och äktnordiskt över Ormaryd. Något som för det första kan komma som överraskning, men som vid närmare kännedom framträder som en fullt förklarlig verklighet.
Det stilla lugna lantliv som präglar Ormaryds by glider omärkligt över i det så småningom uppväxande stationssamhället och förlänar åt detta denna egna friska, nervstärkande ro. Det harmoniserar så väl med den härliga och på en gång milda och kraftiga luften. Det är inte en händelse eller bara naturromantik som gjort Ormaryd till en plats, dit man gärna söker sig för tidsvila och vederkvickelse. Luften här gör en gott och naturen kan inte annat än stämma sinnet till ro. Så enkla är dess linjer, så rena och fria från alla överraskande nycker och överväldigande proportioner.
Dock står allting ännu bara i knoppning. Ormaryd kan bli en eftersökt och livligt frekventerad viloort för oroliga och ansträngda stadsbor från när och fjärran. Men det går nog lika långsamt, som den stora mängden aspvirke framför stationen hinner förvandlas till tändstickor.

 

1916

E-T 1916 5/1
Kunde ha gått illa.
Då ett järnvägståg nyligen befann sig mellan Ormaryd och Nässjö, steg plötsligt en av de manliga passagerarna i en av vagnarna upp, gick ut på plattformen, öppnade grinden och hoppade av tåget. Tåget hade ganska god fart, men snön var djup och mannen slapp fullständigt oskadd ifrån äventyret. Vad som drev honom att hoppa av tåget är ej bekant.

 

E-T 1916 26/4
Uppvaktning.
50 år fyllde på långfredagen stationsföreståndare Emil Lindgren i Ormaryd och blev med anledning därav uppvaktad på högtidsdagen av trafikanter och vänner i stad och socken. Utom en rik blomstergärd och ett 30-tal telegram som anlände under dagen, erhöll 50-åringen åtskilliga minnesgåvor av bestående värde. Från vänner i Eksjö, Ormaryd, Anneberg och Hjältevad erhöll han ett guldur med monogram. Vänner i Solberga gav ett par präktiga silverkandelabrar samt av fränder och anhöriga fick han bordssilver av olika slag.
Med anledning av dagens betydelse gav herrskapet Lindgren middag för ett stort antal inbjudna. Däribland var bagaremästare Fr. Petersson från Eksjö som i varmhjärtade ordalag frambar vänkretsens lyckönskningar för kommande dagar.

 

1917

E-T 1917 7/5
Ändring av järnvägsbommar.
Anneberg–Ormaryds Järnvägs AB har hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att ändra järnvägsbommarna vid vägövergången nära Ormaryds station på det sätt, att dessa skulle stängas endast över allmänna vägen, då tåg passerade. De nuvarande, som är inrättade för stängning av såväl järnvägen som landsvägen, är nämligen mycket svårhanterliga. Vi upprepade tillfällen har de förorsakat missöden under trafiken på banan.
Länsstyrelsen har icke funnit några hinder mot förändringen.

 

E-T 1917 21/5
Bluddervin och pilsner.
3 buteljer av det förstnämnda och 5 dussin av det senare hade 5 ynglingar från Eksjö i lördags middag förskaffat sig. Med dessa drycker begav de sig med tåget till Ormaryd för att sedan fortsätta till Anneberg för att dansa. Under vägen måste de ha luktat åtskilligt på korkarna, ty med nykterheten var det lite si och så. Innan tåget hade hunnit stanna tappade en av dem mössan, med påföljd att alla fem hoppade av tåget för att försäkra sig om den förlorade huvudbonaden. På grund av sitt tillstånd vägrades de av stationsbefälet att följa med tåget till Anneberg. I vrede över detta överföll de såväl stationsinspektoren som fjärdingsmannen med hugg och slag. Därför har de idag stått i förhör inför vederbörande kronolänsman, som ej torde se genom fingrarna med deras tilltag.

 

E-T 1917 16/7
En resvan hund.
Följande nätta historia, som inträffade igår, försäkras vara sann. En virkeshandlare från Nässjö reste med sin hund på tåget till Ormaryd. Där blev av någon anledning hund och herre skilda åt. Hunden tog sig sökande efter husbonden en liten extra promenad till Eksjö och kom så småningom ner till tåget. Där kände han igen samma tågsätt, som han tidigare på dagen färdats med. Utan långt betänkande hoppade det kloka djuret upp i en andra klass vagn och lät sig av intet fördrivas från sin position. Konduktören forskade förgäves efter den herrelöse hundens herre, och denne å sin sida sökte i Ormaryd efter sin hund. Saken förklarades i Ormaryd, då de två återfann varandra och förnöjda återvände till sin stad igen.

 

E-T 1917 6/8
NOJ.
Extra stationskarlen E Almkvist har förflyttats från Eksjö till Ormaryd.

 

E-T 1917 7/11
Ett kuriöst tågmissöde.
Då det tåg som avgår från Nässjö kl. 11.20 fm. till Eksjö, häromdagen kom till stigningen vid Hunseberg, orkade det ej upp utan måste två gånger backa för att få fart att forcera den kritiska punkten. Härvid hände det sig ej bättre än att ett koppel brast, varvid tåget delades i två hälfter. Loket med den främre delen av tågsättet fortsatte till Ormaryd i all sköns ro, utan att veta att den andra hälften av tåget med personvagnarna rullade i motsatt riktning med god fart. Som väl var fanns på den tappade delen av tåget ett par bromsar, varigenom man så småningom fick håll på vagnarna. Därpå fick man bida tiden och vänta tills man i Ormaryd fick klart för sig att allt inte var som det borde. Loket fick nu gå tillbaka och hämta de borttappade vagnarna, och genom missödet blev tåget omkring 3 timmar försenat.

 

1918

E-T 1918 15/3
Konstituerande möte.
Stationsföreståndarna vid järnvägarna i Småland sammansluter sig och har nyligen haft ett konstituerande möte i Västervik, varvid till styrelseledamöter bl.a. utsågs stationsinspektoren E Lindgren i Ormaryd och N Wiede i Bruzaholm.

 

1919

E-T 1919 29/1
Tågmissöde.
Ett tågmissöde som förorsakade det nedgående tåget en försening på en och en halv timma inträffade igår på linjen Nässjö–Ormaryd. En slid på loket hade skurit, varigenom maskinens manöverduglighet nedsattes i betydlig grad. Tåget kunde dock med sakta fart ta sig fram till Ormaryd, där hjälplok från Eksjö mötte och förde tåget vidare.
Enligt vad vi erfarit av passagerare som åkte med tåget, måste det inträffade ha berott på ren olyckshändelse och inte på bristande praktisk erfarenhet hos den tillfällige föraren. Olyckor av detta slag är dess bättre sällsynta, men när de någon gång inträffar, kan de lika gärna drabba gamla erfarna lokmän som folk av ringare kvalifikationer.
Senare meddelas att den förlorade tiden sedermera körts in, så att tåget var framme i Hultsfred i rätt tid.

 

E-T 1919 23/4
Lokskada.
På grund av lokskada blev uppgående godståget igår afton stående på linjen mellan Ormaryd och Nässjö och hindrade på så sätt all trafik på banan under flera timmar. 9-tåget till Nässjö blev på grund härav rätt betydligt försenat, och halv 11-tåget inkom först en kvart i 12 i natt. Stockholmståget inväntade emellertid 9-tåget, så att långväga passagerare och post ej behövde stanna i Nässjö.

 

1920

E-T 1920 9/1
Ormarydsidyll.
Lycksalighetens ö kallar Stockholms-Tidningen det lilla idylliska Ormaryd, sett från Nässjöbornas synvinkel. Det är det välsignade pilsnerdrickandet, som åstadkommit sådan kraftig verkan. Vem, skriver signaturen Kodak, skulle väl tänka att den celebra ön skulle vara att söka i den trakten? Men innan vi övergår till den rena poesin, vill vi tala något om staden Nässjö. Denna stad är hårt straffad och hemsökt – totalt torrlagd. Invånarna är därför olyckliga och förkrympta och i saknad av all glädje och levnadslust. De för hängning bäst lämpade lyktstolparna är alltid abonnerade långt i förväg.
Det är alltså en mycket beklagansvärd stad, och det är hjärtlöst att fara den förbi utan ett tröstens ord och en liten snaps. – Det var prosan och nu kommer poesin. – På järnvägsrestaurangen kan man få pilsnerdricka, och pilsnerdricka är ändå något. Men på järnvägsrestaurangen får man inte komma in utan att man är resande, d.v.s. att man har biljett. Nej, man köper bara en biljett till närmaste station, och järnvägsrestaurangens portar står öppna och pilsnerdrickats källor sorla. Denna närmaste station heter – Ormaryd.
Det arma folket i staden Nässjö köper alltså biljett till Ormaryd, men de far aldrig dit. Att resa till Ormaryd är att gå till järnvägsrestaurangen och dricka pilsner. Ormaryd har blivit symbol för lyckan. Ormaryd är ej mer ett ställe på jorden och en station – det är nyckeln och trollformeln. – Det är lycksalighetens ö.

 

1921

E-T 1921 23/5
Ut till landet, ut till fåglarna.
… I Jennylund vid Ormaryds station öppnas idag i förening med bageri, kafé och matservering, där middagar och supéer servera efter beställning.
Det är utan tvivel ett synnerligen gott uppslag att i denna vackra bygd som med sin utomordentliga fägring lockar till utflykter ej minst under sol- och sommardagar, att även sörja för naturentusiasternas mera materiella behov. Ty det måste erkännas, att nog har ryggsäckar och matsäckskorgar sitt erkända behag, men kan man för en gång slippa att svettas under deras tyngd och ändå få vad ”huset förmår”, så är det sannerligen inget att ringakta.
Det är firman Stenlund & Svensson som kommit på den goda idén och man kan förmoda att hädanefter skall Eksjö och Nässjö mötas på det vackra Jennylund. Här får man njuta sommartidens behag borta från grå gator och vardagslivets enahanda. Ett försök torde i all fall löna sig.

 

E-T 1921 30/10
Stationsförman.
Till stationsförman i Ryningsnäs har från den 1 nov. befordrats stationskarlen Bok från Ormaryd.

 

1922

E-T 1922 18/12
Andelsmejeri.
Lantbrukarna i Ormarydstrakten var i lördags kallade till möte för att dryfta utsikterna för att öppna ett andelsmejeri i Ormaryd. …

 

E-T 1922 29/12
Födelsedag.
60 år fyller Nyårsdagen fru Anna Lindgren, maka till stationsinspektör Emil Lindgren i Ormaryd.

 

1923

E-T 1923 3/1
Hyllningar.
På sin 60-årsdag blev fru Anna Lindgren föremål för hjärtliga hyllningar. Redan tidigt på morgonen uppvaktades jubilaren av familjemedlemmar och vänner med kaffe, varvid överlämnades blommor och många dyrbara presenter, bl.a. en guldbrosch, gåva av en del vänner från Eksjö.
Med anledning av högtidsdagen gav herrskapet Lindgren på aftonen en splendid middag för ett stort antal inbjudna. Under denna, som föreflöt under den mest gemytliga och trevliga stämning, hölls en del tal av bl.a. fröken Linnéa Hultberg, Näs. I samband därmed överlämnade hon en subskriberad gåva bestående av matskedar i gammalt silver samt blommor. …

 

E-T 1923 16/2
Tågändringar.
Med anledning av Vinterspelen i Nässjö den 17 och 18 februari 1923 vidtages söndagen den 18 febr.: Å Nässjö–Oskarshamns Järnväg: Tåg nr. 1 med avgång från Nässjö kl. 6.48 fm., tåg nr. 13 avgång kl. 12.38 em., tåg nr. 8 med avgång från Eksjö kl. 11.32 gör uppehåll vid Hunseberg för resandes avstigande. Extra persontåg Nässjö–Hunseberg och åter anordnas med avgång från Nässjö kl. 12.08 och åter från Hunseberg kl. 2.00 em.
Till dessa tåg samt å tåg nr. 1 och 13 gäller enkel biljett Nässjö–Ormaryd för färd Nässjö–Hunseberg och åter.

I Nässjö fanns sedan 1922 en iordningställd hoppbacke vid Hunseberg där flera omtalade tävlingar hölls och där tågen då gjorde uppehåll för resande till och från tävlingarna.

.

 

E-T 1923 2/3
Lysning.
Lysning till äktenskap har avkunnats mellan komministern i Järeda, teol. och fil. kand. Johannes Westenius och fröken Stina Lindgren, dotter till stationsinspektor Lindgen i Ormaryd och hans maka.

 

E-T 1923 16/3
En dyr järnvägsbiljett.
För tjuvåkning å järnväg dömdes en person från Anneberg vid senaste tinget med Södra Vedbo härad att böta 50 kr., samt erlägga dubbel biljettkostnad med kr 15:20 och ersätta vittneslöner med 14 kr.

 

E-T 1923 20/7
Åska.
Ett häftigt åskväder drog igår fram över Ormarydstrakten, och åskan slog därvid ned på flera ställen, bl.a. i stationshuset. Där ramponerade blixten telefonerna och säkringarna till det elektriska ljuset, så att bitarna yrde omkring i rummet. Stationsinspektor Lindgren stod just vid telefonen och hade knappast hunnit släppa hörluren, då nedslaget inträffade. Dessbättre undslapp han därigenom med blotta förskräckelsen.
Samma åskslag slog även ned i den elektriska transformatorn, där en massa ledningar ramponerades. Detta medförde att transformatorn blev obrukbar och Ormarydsborna fick vandra i mörker under kvällen.
Hos lantbrukare Karl Pettersson i Solhaga rev blixten upp en stor rispa i rumsväggen samt slog därifrån över till en byrå, som också ramponerades, varjämte även telefonen och en del ledningsstolpar förstördes.

 

1924

E-T 1924 22/2
Nedsatta biljettpriser.
Sydsvenska Vinterspelen i Nässjö 23-24 febr. Obs! Nedsatta biljettpriser å enskilda järnvägar. Extratåg till skidbacken vid Hunseberg.

 

E-T 1924 5/5
Dödsannons.
Tillkännagives att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla vår käre fader f.d. Banvakten Anders Kristofer Krüger, som stilla och fridfullt insomnade fredagen den 2 maj kl. 8.40 em., i en ålder av 90 år, 1 mån. och 7 dagar. Sörja och i tacksamt minne bevarad av barn, barnbarn och barnbarns barn. Skogsholm, Ormaryd 2 maj 1924.

 

E-T 1924 2/6
Åskväder.
Åskvädret som i fredags middag drog fram över Ormaryd, åtföljt av ett häftigt regn resulterade bl.a. i ett kraftigt åskslag över orten. Strax före kl. 1 slog blixten ned i den elektriska transformatorn och gjorde denna obrukbar. Hos abonnenterna slogs proppar och lampor sönder och formligen yrde kring i rummen. Från transformatorn övergick blixten till telefon- och järnvägsstationerna, där telefoner, telegraf och ledningar både inom- och utomhus spolierades. I Hamnaryd gick blixten in i väggen, där telefonen sitter, slog sönder denna och spolierade den helt och hållet, jämte stora träd som stod i dess väg.

 

E-T 1924 4/8
Välgörenhet.
En välgörenhetsfest som i hög grad lyckats samla allmänhetens intresse, gick av stapeln i Ormaryd. Tack vare det strålande sommarvädret kunde festen hållas ute i det gröna. Som talare uppträdde en av vårt lands främste på sitt område, professor Aurelius i Lund och höll ett mycket givande religiöst fördrag. Dessutom förekom sång, såväl solo och körer som unisont. Med musik medverkade fru Alice Tegnér och hennes man protokollsekreteraren, vilka båda i hög grad fångade auditoriets öra.
Det behöver knappast tilläggas att den goda kaffetåren fick en strykande åtgång, och att resultatet av dagens fest kommer socknens fattiga till godo. Kyrkoherde E. Lindqvist, Flisby, avslutade den i allo lyckade festen med en kort betraktelse och bön.

 

1925

E-T 1925 17/6
Svår olycka.
En svårare olyckshändelse inträffade igår em. i Ormaryd. Fjärdingsman C Thorstensson kom för nära ett tåg som var i rörelse och fastnade med blusen i en buffert. När han lyckades frigöra sig föll han handlöst till marken och blev därvid svårt skadad. Bl.a. fick han ett par revben knäckta. Han infördes till Eksjö lasarett, där han vårdas, men någon fara för livet föreligger ej.

 

E-T 1925 17/7
Järnvägsgrindarna hade ej obehörigen hållits stängda.
Vid Tveta, Vista och Mo häradsrätt yrkade Simon Karlsson och Aron Malmström i Ormaryd ansvar å grindvakterskan Anna Pettersson i Hunseberg. Hon hade den 10 sept. 1924 obehörigen hållit bommarna stängda vid järnvägsövergången å allmänna landsvägen intill Hunseberg. Därigenom hade käranden hindrats att komma fram över nämnda järnvägsövergång.
Häradsrätten ogillade genom utslag den 4 maj 1925 kärandens talan. Anna Pettersson hade icke vid nämnda tillfälle hållit grindarna stängda vid annan tid än den som enligt gällande instruktion hade anbefallts. Därför förpliktigades kärandena att ersätta Anna Pettersson med 50 kr. för rättegångskostnader.

 

1926

E-T 1926 12/2
De uppskjutna Vinterspelen i Nässjö.
Den stora dagen i högtiden blir på söndag, vars program börjar med backtävlingar å skidor kl. 10.30 fm. ute vid skidbacken i Hunseberg, 3 km norr om staden. Det extratåg, som avgår från Kalmar på morgonen, fortsätter omedelbart å Nässjö–Oskarshamnsbanans spår fram till Hunseberg. Genom att lösa biljetter på tåget hinner de resande i lagom tid fram till backen just som tävlingar börjar.

 

Fraktmärken från järnvägar runt Eksjö.

.

 

E-T 1926 21/4
En 60-åring.
Stationsinpektör Emil Lindgren, Ormaryd, fylle idag 60 år. Hr Lindgren, som är född i Knivstads församling, blev anställd vid Nässjö–Oskarshamns Järnväg år 1881, befordrades till konduktör vid samma järnväg 1896 och blev stationsmästare vid Ormaryds station 1912.
Genom sin duglighet som järnvägstjänsteman har han tillvunnit sig förtroende av såväl överordnade som kamrater. Hans praktiska duglighet har tagits i anspråk för flera offentliga uppdrag. Så är han sedan många år tillbaka av länsstyrelsen utsedd ledamot i N. Solberga taxeringsnämnd. Dessutom är han revisor av kommunens räkenskaper.
Genom sitt vänsälla väsende och goda humör har han skaffat sig många vänner. På högtidsdagen har jubilaren varit föremål för hjärtliga hyllningar från samhälls- och sockenborna, från kamrater och befäl vid järnvägsbolaget samt från den stora vänkretsen. Blommor och telegram har dessutom i rikt mått kommit födelsedagsbarnet tillhanda.

 

E-T 1926 23/4
Hyllning.
På sin 60-årsdag i onsdags blev stationsinspektoren Emil Lindgren i Ormaryd föremål för mycken hyllning, såväl av nära och kära som de många vännerna i socken och bygd.
Dagen blev en verklig högtidsdag från arla till särla, och många var de bevis på kärlek och sympati som därunder överlämnades till jubilaren: Bl.a. en större brysselmatta från vänner i Sm. Anneberg och Eksjö, en penningsumma i guld från vänner i Ormaryd med omnejd, ett magnifikt pälsfoder av sibiriskt lammskinn från släktingar och intimare vänner, en briljanterad kråsnål av guld från en svåger, silverfat av döttrarna, bordssilver av en syster, samt blommor i mängd, däribland från kontorspersonalförbundets femte sektion en jättelik azalea, vars hundratals blommor i flammande rött tolkade givarnas varma känslor för sin mångbetrodde och uppburne medlem.
Däremot var det ägnat att väcka förvåning att den närmaste kamratkretsen, för vilken dock inspektor Lindgren under sin långa tjänstetid utfört ett kraftigt och målmedvetet arbete, som kåren icke givit något uttryck för den tacksamhet och högaktning han från deras sida mer än de flesta gjort sig förtjänt av.
På aftonen hade jubilaren och hans maka inbjudit ett stort antal vänner till en splendid middag, varvid flera lyckönskningstal hölls, bl.a. av ingenjör Norén Sm. Anneberg, fabrikör Fr. Petersson, Eksjö som representanter för skytteföreningen, av vilken inspektor Lindgren varit och är en mer än vanligt intresserad medlem. Stationsinspektor Eliasson, Norrköping, vilken som ordförande i kontorspersonalförbundets ovannämnda sektion, frambar dess medlemmars innerliga hyllning.
Vid desserten upplästes de till ett 100-tal uppgående telegrammen bl.a. från NOJ:s baningenjör, kapten Y. Hjortzberg, från befäl och tjänstemän vid Eksjö station, en del andra kamrater vid järnvägen samt vänner från när och fjärran.
I ett kort men kärnfullt anförande tackade inspektor Lindgren för den hyllning som ägnats honom och de vackra och dyrbara gåvor han fått mottaga.
Efter middagen vidtog några timmars glatt och otvunget samkväm, som avbröts först när de passerande kvällstågen åt östan och västan oåterkalleligen gav signalen till uppbrott. Även igår fortsattes festligheterna, då ett 80-tal vänner och grannar från Ormaryd med omnejd var inbjudna till middag. Under middagen hölls tal av svärsonen, kyrkoherde Westenius, Höreda, som tolkade släkt och vänners lyckönskningar och slutade med att till minnesord giva jubilaren Davids 23:e psalm ”Herren är min herde, mig skall intet fattas”.

 

E-T 1926 21/7
Omläggning av vägen Anneberg–Hunseberg.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har förordnat vederbörande distriktchef att på bekostnad av Nässjö–Oskarshamns Järnvägs AB upprätta plan för omläggning och förbättring av allmänna vägen Anneberg–Hunseberg, dels emellan Blankefall och Långarum och dels mellan de båda järnvägsövergångarna närmast den s.k. Stumperydsvägen.

 

E-T 1926 25/8
Uppskov med säkerhetsanordningar?
Styrelsen för Nässjö–Oskarhamns Nya Järnvägs-AB hemställer till regeringen om uppskov med anläggningen av föreskrivna säkerhetsanordningar vid de två vägövergångarna på linjen Nässjö–Ormaryd vid Blankefall och Långarum. Ansökan grundar sig därpå, att undersökning anbefallts om sammanförande av dessa två vägövergångar jämte en nu bevakad övergång samt en under byggnad varande väg till en vägövergång. Bolaget anser att det är i såväl järnvägens som vederbörande vägdistrikt intresse att kostnader för vidtagande av säkerhetsåtgärder icke nedlägges på sådana platser, där de måhända inom kort tid icke är erforderliga. På grund därav anhålles om anstånd, till dess frågan om vägarnas sammanförande till en övergång blivit avgjord.

 

De nya säkerhetsanordningarna i Eksjö-Tidningen 1923

E-T 1926 29/9
Provisorisk bevakning av vägkorsningarna.
Till grund för regeringens avslag på Nässjö–Oskarshamns Järnvägs AB:s framställning om uppskov med föreskrivna säkerhetsanordningar vid vägövergångarna vid Blankefall och Långarum på linjen Nässjö–Ormaryd ligger ett avstyrkande yttrande av chefen i Östra väg- och vatten- byggnadsdistriktet, överstelöjtnant John Ekelund i Norrköping, i vilket yttrande väg- och vattenbyggnadsstyrelsen instämt.
Överstelöjtnant Ekelund hade framhållit, att den vägomläggning, som åberopats av vägbolaget såsom skäl för det begärda uppskovet, icke kan väntas bli färdig förrän om två år. Detta är så mycket mer sannolikt, som vederbörande vägstyrelser lär ha avstyrkt omläggningsförslaget. Det torde därför icke vara omöjligt, att det dröjer ännu längre tid innan förslaget blir realiserat. Överstelöjtnant Ekelund har därför inte ansett sig kunna tillstyrka bifall till bolagets framställning, men samtidigt påpekat att ordna med provisorisk bevakning av vägövergångarna tills frågan om vägomläggning blir löst.

 

 

 

1927

E-T 1927 2/3
Anna Lindgren död.
Efter endast en veckas sjukdom – dubbelsidig lunginflammation – som följd av influensa, avled i måndags i sitt hem i Ormaryd fru Anna Lindgren, född Ahlström, i en ålder av några och 60 år. Den avlidna, som var maka till stationsinspektoren Lindgren i Ormaryd, var bördig från Flisby, i vars vigda mull hennes stoft kommer att jordas. Hon efterlämnar minnet av en sällsport god maka och moder, en kvinna av gamla stammen, som med ordning och flit skötte sitt hem och för sina kära var en verklig föresyn i alla husliga dygder.
Närmast sörjande vid båren står förutom maken tre döttrar, av vilka den äldsta är gift med kyrkoherde Johannes Westenius i Höreda, samt en dotterdotter.

 

E-T 1927 4/3 och 5/3
Återfinns.
– In memoriam och referat från begravningen.

 

E-T 1927 30/9
Nytt skolhus i Ormaryd.
En högtidlig skolhusinvigning ägde rum i Ormaryd den 28 sept., då samhällets småskola invigdes för sitt ändamål.
Den högtidliga akten inleddes med att psalmversen ”Jesu låt mig städse börja” sjöngs unisont. Härefter höll ordföranden i byggnadskommittén, godsägare Hjalmar Hultberg, Näs ett kort tal, vari han redogjorde för skolhusbyggnadens tillkomst. Sedan hälsade han de närvarande välkomna med en särskild hälsning till folkskoleinspektör Emil Fredriksson och skolrådets ordförande pastor G Jehrlander.
Det nya skolhuset inrymmer å nedre botten en småskolesal och bostad för lärarinnan, bestående av ett rum och kök. Kostnaden för skolhus och tomt uppgår till 11 740 kr. Byggmästare har varit hr Gustav Johansson från Nässjö, vilken har utfört arbetet på ett synnerligen tillfredsställande sätt.

 

1928

E-T 1928 30/1
Sydsvenska Vinterspelen i Nässjö.
Backtävlingarna vid Hunseberg. Vid 10-tiden förde ett extratåg en stor skara till Hunseberg för att låta desamma åse backhoppen därstädes. Åskådarna uppskattades till 1 200 à 1 500 personer, som med stort intresse följde denna gren, populärt vorden på vinterspelens program.

 

E-T 1928 13/6
Nya biljetter.
Nässjö–Oskarshamns Järnväg inför s.k. Söndagsbiljetter och familjebiljetter till nedsatt pris.

 

E-T 1928 20/6
Ormaryd.
Från F Magnussons Charkuteriaffär, Eksjö, saluföres invid Ormaryds station varje fredag fr.o.m. den 22 juni kl. 11 fm. färskt ox-, kalv- och fläskkött samt alla slags charkuterivaror.

 

E-T 1928 17/12
Busstrafik.
Länsstyrelsen har givit Nässjö–Oskarshamns Nya Järnvägs AB tillstånd att idka reguljär linjetrafik å allmänna vägen Nässjö–Sjunnaryd–Broarp–Eksjö. Järnvägen bör genom motortrafik upptaga lokalresande utefter denna linje.

 

1929

E-T 1929 27/2
Tågmissöde.
Ett tågmissöde inträffade igår em. å Smål. Annebergsbanan, då uppgående tåget omkring en kilometer från Ormaryds station spårade ur och fyra av tågsättets vagnar hamnade i diket.
Olyckan förorsakades av att en hjulaxel gick av på en lastad täckt vagn och drog de andra med sig. Ett par av vagnarna gjorde verkliga kullerbyttor och hamnade med hjulen i vädret. Men inga vidare skador åstadkoms, och de tre passagerarna fick följa med loket till Ormaryds station f.v.b. till Nässjö. Från Smål. Anneberg utsändes extratåg med arbetsmanskap som tog upp vagnarna och gjorde banan klar till 9-tiden på kvällen.

Share