Stadgar

STADGAR

Norra Solberga Hembygdsförening
Gällande fr.o.m. 13 mars 1992

  §  1 Målsättning.
Föreningens ändamål är att inom N. Solberga Församling verka för hembygdskunskap, kulturminnesvård och naturskydd.
  §  2 Medlemskap.
Mom. 1. Personer som anmäler sitt inträde och erlägger medlemsavgift antages som medlem.
Styrelsen äger rätt pröva medlemskap.
Medlemskap upphör om medlemsavgift ej erlägges inom föreskriven tid.
Fråga om uteslutning av medlem kan handläggas av styrelsen och skall konfirmeras med föreningsbeslut.
Föreningen skall upprätthålla aktuell medlemsförteckning.
Mom. 2. Föreningar i bygden kan efter beslut av årsmöte anslutas kollektivt mot årlig avgift, som fastställes av årsmöte. Sådan förening äger en röst vid föreningsmöte.
Mom. 3. Hedersmedlem.
Person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål kan efter förslag av styrelsen vid årsmöte utses som hedersmedlem. Hedersmedlem är avgiftsbefriad.
  §  3 Medlemsavgift.
Mom. 1. Årlig avgift.
Medlem erlägger årsavgift, vars storlek för varje år fastställes av årsmötet året före verksamhetsåret.
Mom. 2. Avgiften erlägges.
Avgiften skall vara erlagd senast 30/6 för det år som avses.
  §  4 Styrelsen.
Mom. 1. Styrelsens sammansättning.
Föreningens angelägenheter handhas av styrelse bestående av 7 till 15 ledamöter som utses av årsmötet.
Ordförande och v ordf. mandattider skall saxas och väljas vid årsmöte. Samma gäller val av kassör och sekreterare. Övriga funktioner konstitueras av styrelsen.
Mom. 2. Suppleanter.
Vid årsmöte utses 3 till 5 suppleanter.
Mom. 3. Mandattider.
Mandattid för styrelseledamot är två år och för suppleant ett år.
Mom. 4. Arbetssätt.
Styrelsen sammankallas av ordförande och är beslutsbar då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordf. utslagsröst.
Styrelsebeslut skall protokollföras och justeras.
  §  5 Föreningsmöten.
Mom. 1. Årsmöte.
Årsmötet skall avhållas i mars månad.
Mom. 2. Beslut.
På dagordningen skall följande frågor vara upptagna:

    –
Val av ordf. och sekr. för mötet.
Val av två protokolljusterare.
Fråga om kallelse till mötet.
Fastställande av dagordning.
Behandling av styrelsens berättelse.
Behandling av revisorers berättelse.
Fråga om ansvarfrihet för styrelsen.
Val av ledamöter enl. stadgar.
Fastställande av årsavgift.
Framställning och förslag från medlemmar varom anmälan gjorts till styrelsen senast 30 dagar före mötets hållande.
Anmälan om ny fråga.
Vid årsmöte kan även kommittéer mm som fordras för verksamheten utses.
Mom. 3. Kallelse.
Kallelse till årsmöte utfärdas minst 14 dagar i förväg.
Mom. 4. Extra årsmöte.
Extra årsmöte kan hållas om revisorer, styrelsen eller 10 % av medlemmarna anhåller därom. Vid extra årsmöte kan endast de ärenden behandlas, som givit anledning till extra mötes hållande.
Mom. 5. Arbetssätt.
Vid årsmöte äger samtliga medlemmar en röst var.
Omröstning sker öppet om ej annat begärs.
Samtliga frågor avgörs med enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal äger ordf. utslagsröst.
Styrelsen har rätt att inbjuda till annan förenings- eller mötesverksamhet.
Styrelsen skall förbereda mötesverksamheten.
  §  6 Valberedning.
Årsmötet utser valberedning på 3 till 5 ledamöter som har att förbereda val som skall förrättas vid årsmöte.
  §  7 Räkenskaper.
Mom. 1. Räkenskaperna föras per kalenderår. Bokslut och revision skall verkställas snarast efter årsskifte.
Mom. 2. Revisorer.
Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer som utses av årsmötet.
Årsmötet utser även 2 revisorsuppleanter.
Mandattid är 1 år.
Mom. 3. Firmatecknare.
Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen utser.
Styrelsen ansvarar och förvaltar föreningens egendom, samlingar och penningmedel.
För föreningens förbindelser svarar endast föreningens tillgångar.
Mom. 4. Fonder.
Föreningen kan genom beslut vid årsmöte fastställa regler för fonderade medel.
Det ankommer på revisorer att tillse så reglerna följs.
   §  8 Stadgar.
Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
  §  9 Föreningens upplösning.
För föreningens upplösning erfordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
Föreningen kan ej upplösas om minst 15 medlemmar önskar fortsätta verksamheten. Vid upplösning överlämnas föreningens tillgångar, för förvaltning, till det regionala Hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet som vill verka för föreningens rekonstruktion så fort som möjligt.
Share